Живеем в революционна епоха

Послание за мир № 4
МИСИЯТА НА РОДОВИЯ МЕСИЯ В РЕВОЛЮЦИОННАТА ЕРА СЛЕД ИДВАНЕТО НА НЕБЕТО

Тази реч е произнесена от преп. д-р Сан Мьон Мун по време на среща на Асоциацията на обединените корейски родове под надслов “Да спасим родината на вселенския мир”. Събитието се проведе на 1 юни 2006 г. в хотел “Мариот”, Сеул, Р Корея. (Бел. ред.)

Изтъкнати лидери, представители на асоциацията на обединените корейските родове, госпожи и господа!Благодаря ви, че ни почетохте с присъствието си днес. В ушите ни все още звънти могъщата прокламация на новото хилядолетие; този ден бележи началото на втората година, откакто се обяви започването на революционната Ера след идването на Небето. Тази декларация влива обещание за нова надежда и ново бъдеше в сърцата на шест и половина милиарда жители на света. Продължава динамичният период на изграждането на Божието царство – Чон Ил Гук, където един ден е като хиляда години и хиляда години са като един ден. Навлизайки в това значимо и ценно време от Божието провидение, бих желал да използвам възможността да ви предам специално послание от Небето, отнасящо се до вашата мисия, в светлината на Божия зов към корейците и представителите на асоциациите на корейските родове. Темата на моята реч днес е „Мисията на родовия месия в революционната Ера след идването на Небето”.

Надеждата на човечеството
Госпожи и господа, има ли мечта, която е обща за всички хора, независимо от пола, възрастта, времето и мястото? През епохите хората навсякъде са копнеели и са се надявали да осъществят идеала за световен мир. Но никога в историята не е осъществяван вечният мир, който може да донесе радост на Небето. Този факт остава като основа за нашата историческа тъга и болка. Какво се обърка? Кое доведе хората да изпаднат в невежество за идеала, който Бог копнееше да осъществи чрез сътворението? Съвършенството не може да бъде открито в невежество, дори ако човек чака в продължение на десетки хиляди години.Тогава как стана така, че човешките същества, сътворени като деца на всемогъщия и вездесъщ Бог, изпаднаха в такова състояние на невежество? Първите предци – Адам и Ева, последваха грешния родител – сатана, по пътя на грехопадението. Наистина, това е първата трагедия и най-унизителният и ужасен срам в човешката история.Бог не може да изостави човечеството. В Неговия величествен идеал за сътворението човешките същества бяха създадени да бъдат Негови деца и Негови абсолютни партньори в истинската любов. Ето защо Бог е търпял през дългите години на историята със сърце, изпълнено с горчива болка, скръб и отчаяние. Бог е вечният Истински Родител на човечеството, но въпреки това като в буквален затвор Той е трябвало да упорства през сенките на историята. Никой не е познавал тази реалност.
Ограниченията на стремежа за мир, основаващ се единствено на човешките усилия
През цялата история хората са полагали незначителни човешки усилия за постигане на мир. Вземете за пример противопоставянето между демокрацията и комунизма. Всяка една от страните се стремеше да постигне мир според своите условия, но те не можаха да разрешат основните разлики помежду си, които са свързани с въпросите за човешките права, свободата и равенството. Но все пак, от гледна точка на Божието провидение комунизмът и демокрацията са като деца, изгубили своите родители. Двете се разделиха съответно в позициите на Каин и Авел и попаднаха в оковите на братски конфликт.Без изключение, човешките същества са деца на сатана. Всеки човек се ражда, като наследява сатанинската потомствена линия. За миг вземете себе си за пример. Във всеки момент и аспект на вашия ежедневен живот, не са ли доброто и злото в конфликт вътре във вас, като всяко едно от тях се опитва да вземе надмощие? Тъй като ние сме несъвършени човешки същества, движенията за мир, които сме прокарвали през историята, винаги са се сблъсквали с ограничения и провал. Ето защо Обединените нации, създадени с прекрасната мечта за осъществяване на световен мир, днес трябва да се изправят пред своите вродени ограничения и да признаят, че не могат да продължат да дават надежда на човечеството. Казано простичко, ООН бе създадено през епохата преди времето, в което Небето можеше пряко да се включи в развитието на Божието провидение в историята.Госпожи и господа, въз основа на всеотдайността на преп. Мун по пътя на Небето през целия му живот - повече от 80 години, се появява един нов свят. На този победоносен фундамент бе провъзгласена революционната Ера след идването на Небето. Сега живеем в епохата на Небесната благодат – епоха, в която всички хора могат да бъдат освободени и спасени от тресавището на греха. Това е ерата, в която може да бъде установен светът на свободата и щастието, идеалният свят, както бе изначално замислен по време на сътворението.Има няколко ясни причини, поради които Небето определи човека, стоящ пред вас – преп. Мун, като Истински Родител на човечеството и по този начин отвори вратите за нова ера. На първо място, аз успешно практикувах пътя на живот за благото на другите. С други думи, през своя живот аз съм практикувал ценностите на истинската любов, така спечелих победа и я предложих на човечеството. Всички хора са родени да живеят за благото на другите. Но поради невежеството, произтичащо от грехопадението, хората практикуват точно обратното – егоистичен индивидуализъм. Открил съм тази тайна на Небето и съм дал това познание на човечеството за първи път в историята. Бог добре знае, че по житейския си път съм минал през огън и вода.На второ място, посветих целия си живот, за да преодолея всички препятствия и да поставя победоносен фундамент. Чрез образованието, получено благодарение реалната практика на истинска любов, изпълних всички необходими условя да бъде възстановена връзката родител-дете между Бог и човечеството. Отворих пътя за човешките същества, които станаха деца на прелюбодееца сатана, врага на любовта, и които живееха като роби на грешната любов, грешния живот и грешната потомствена линия, да се родят отново и да възкръснат в истинската потомствена линия на Бог, изворът на истинската любов. С други думи, отворих широко пътя за хората да достигнат пълна духовна зрялост като индивиди и да установят истински семейства, истински родове, истински народи, истински нации и истински свят, като живеят живот на истинска любов.

Какво наследяват човешките същества
Госпожи и господа, пробивайки си път в живота, откриваме, че върху него неизбежно влияят много връзки и отношения. Повечето от тези връзки са в резултат на изборите, които правим, и обстоятелствата, в които се намираме. Ние изграждаме взаимоотношения, които когато пожелаем, могат да бъдат променени или изтрити чрез нашите собствени усилия.От друга страна, Небесните взаимоотношения, завещани ни от Бог от момента на раждането, са извън сферата на избора. Тези фундаментални и неизбежни взаимоотношения се основават на кръвни връзки. Въпреки че може да не ви харесват вашите родители или братя и сестри например, вие не можете да ги замените по собствен избор или да гласувате да бъдат свалени. Така е, защото те са свързани с вас чрез кръвни връзки. Веднъж след като се родите в семейство с фамилно име Ким, трябва да живеете винаги като част от потомствената линия на семейство Ким.Коя е причината, поради която човечеството все още трябва да се избави от капана на греха? Така е, защото хората са родени от грешната потомствена линия на сатана. Това наследство не е вродена кръвна връзка, дарена от Небето в съответствие с провиденческата Воля и цел. Тя не се основа на Принципа. Точно обратното, това е връзка, която възниква при нарушаване на Принципа; връзка, предизвикана от човешка грешка. Въпреки че човешките същества са били принизени до позицията на сираци, които са загубили своите родители чрез грехопадението, фундаменталната връзка, дарена от Небето, остава непокътната: Бог е нашият родител, а ние сме Неговите деца. В резултат на грехопадението човешките същества станаха невежи, сякаш живеят във вегетативно състояние, неспособни да познаят собствения си родител, въпреки че Той е вътре в тях и до тях.Ето защо всички хора, независимо кои са те, принадлежат на грешната потомствена линия. Всички хора без изключение трябва да бъдат родени отново чрез промяна на потомствената линия. Това е единственият начин, по който можем да бъдем възстановени в изначално замислената кръвна връзка, с която Бог ни е надарил.

Ценността на транскултурната брачна Благословия
Нещо повече, най-добрият начин да се възстановят хората в позицията на Божии деца е като променят своята потомствена линия чрез транскултурната брачна Благословия. Тя е най-големият морален акт, който създава Небесната потомствена линия на едно ново ниво, преминаващо отвъд стените на раси, култури, националности и религии. Това е действие, което прекъсва всички връзки на враждебност. Това е свещен ритуал на промяна на потомствената линия, чрез който всички могат да бъдат пресътворени чрез Истинските Родители. Те са Царят и Царицата на мира, субстанциалният израз на Бог, който Му дава възможност да упражнява Своето провидение в настоящия свят.
Обични представители на асоциациите на корейските родове, сложете ръка на сърцето си и тихо в себе си се замислете по този въпрос! Има ли някакъв друг начин, по който да спасим този свят от войните и антагонизма, които виждаме покрай нас? Има ли друг по-сигурен начин да създадем единно глобално семейство, където няма омраза между членовете на семейството, освен чрез транскултурните бракове между враждуващи родове, или ако минем стъпка по-нататък – между враждуващи нации?Като представители на родове, които включват стотици хиляди, дори милиони души, всеки един от вас е в позицията на “родов Месия”. Десетки, стотици поколения от вашите предци, са се мобилизирали да наблюдават всяка ваша стъпка. Мисията ви сега е съвсем ясна. На първо място, трябва да провъзгласите пред всеки член на своя род и пред всички ваши познати, че светът вече навлезе в революционната Ера след идването на Небето, Ерата на установяването на Нацията на космическия мир и единство. Вие сте отговорни да ги образовате за провидението, което Бог изпълнява на глобално ниво в тази ера с център Истинските Родители.Освен това, трябва да им обясните, че транскултурната брачна Благословия е основното средството, чрез което може да се установи мирният идеален свят тук на земята и трябва да напътствате хората от вашите семейства и родове, да напътствате корейския народ да се присъедини към светите редици на онези, които получават транскултурната брачна Благословия.Госпожи и господа, наистина жалко е, че не можете да видите със собствените си очи тази ценна революционна Ера след идването на Небето. Никога такова нещо не е било виждано и никога не ще се повтори. Причината е, че вие разчитате единствено на своите пет физически сетива. Надявам се, че ще отворите петте си духовни сетива възможно по-скоро, така че да можете ясно да усетите как духовното провидение се разгръща в тази епоха. Има нещо, което със сигурност трябва да знаете: тази провиденческа епоха, тази епоха на Небесна благодат, която сте получили, без да сте дали нищо от своя страна, не ще ви чака неограничено.Сега настъпи времето да се обедините в едно като представители на асоциациите на корейските родове, които са запазили духа на корейския народ и гордостта на народа на белите одежди. Няма време за губене. Какво значение има дали се казвате Ким или Пак? Каква причина има за провинция Кьон-сан и Чол-ла да не се обединят в хармония? Про-сеулският съюз на корейските жители в Япония (Мин-дан) и Про-пхенянската асоциация на корейските жители в Япония (Чо-чон-рьон), всички водят началото си от един и същи корейски полуостров. А какво да кажем за Южна и Северна Корея? Та нима хората на този народ не са братя и сестри, споделящи обща потомствена линия? Сега трябва да помним, че сме потомци на народа на белите одежди и сме призовани, избрани и помазани от Бога в тази ера.Трябва да търсим и да установим Божието царство и Неговата правда, тъй като крайната цел на всички е да живеят в нация, която служи на Бог като свой център. Какво означава „Божие царство”? Това означава Царството на мирния идеален свят. Това е нация с формата на идеалното семейство-модел с три поколения, които живеят заедно в хармония, уважават се, взаимно се подкрепят и са едно цяло в любовта. Накратко, това е нацията, за която човечеството е копняло през вековете; идеалната нация, където Бог управлява.Тогава какво се има предвид под „Неговата правда”? Това означава Небесния път и Небесното управление. Всеки един от нас на тази земя има заповедта да предизвика съд чрез Небесния авторитет на истинската любов спрямо този зъл свят, който страда поради заговорнически и предателски режими. Наш дълг е да установим идеалния мирен свят на истинска любов; освободен, свободен свят, основаващ се на справедливост и истина. Тъй или иначе, човечеството е замислено да бъде едно семейство. Впечатляващият напредък на съвременната наука допринася изключително много за превръщането на този свят в едно глобално село. Настъпи времето да се изгради красивото Царство на мирния идеален свят, където бели и черни, хора от изток и запад живеят заедно в хармония като едно велико семейство.

Появата на Федерацията за вселенски мир
В този период на преход Федерацията за вселенски мир и Федерацията на монголските народи, основани от мен, ще играят важна роля. Федерацията за вселенски мир сега ще застане в позиция на Авел спрямо съществуващата ООН. Тя няма да бъде арена на съперничество подобно на това, което съществува между страните-членки и отделите на ООН. Вместо това тя ще осъществи историческа революция за мира и благосъстоянието на човечеството на пан-глобално и вселенско равнище. За разлика от ООН, която се фокусира върху решаване на проблеми, Федерацията за вселенски мир ще изпълни месианската си отговорност и наистина ще допринесе за издигане на човечеството на по-фундаментално и реално ниво.На 20 октомври миналата година, докато бях в Украйна по време на моята световна обиколка, представяща учредителната реч на Федерацията за вселенски мир в 120 страни, аз обявих пред света създаването на структурите „Пазители на Царството на мира” и „Корпус на Царството на мира”. Тези две организации ще играят същата роля както червените и белите кръвни телца в нашето тяло. Във всички части на света те ще закрилят благословените семейства, започнали ново начало, присаждайки се към Небесната потомствена линия. Те ще изпълнят също и своя дълг на стражи, които защитават, закрилят и облагородяват този красив свят, за който трябва да сме благодарни, тази Едемска градина, дадена ни от Бог.

Федерация на монголските народи за световен мир
Госпожи и господа, монголската раса, която съставлява 74 % от световното население, е най-голямата расова група в света. Трябва да вдъхновим всички тези пет милиарда и да създадем климат на истинска любов на нашата планета. Вие и аз сме родени на Корейския полуостров и споделяме еднакво културно наследство. Вие трябва да станете посланици на мира и специални пратеници на Небето, които предават моите учения и образоват другите, за да създадат образцови семейства чрез истинска любов, истински живот и истинска потомствена линия.Монголското петно, което всички ние имаме, не е просто физически белег на монголската раса. Това е отличителен белег, даден от Небето много отдавна на племената тонг-и, за да бъде знакът, чрез който Истинските Родители ще издигнат и обединят цялото човечество с настъпването на революционната Ера след идването на Небето. Освен това, корейският народ, стоящ в центъра на монголските народи, е избраният народ, който трябва да застане на фронтовата линия на шестте и половина милиарда по света и да изпълни мисията си да предаде традицията на Истинските Родители като техен представител.Трябва да се присъедините към гордите редици на „Пазителите и Корпуса на Световното царство на мира”, като се подчинявате на възвишените цели на Федерацията за вселенски мир в името на Бог и човечеството. Родовете в Корея – повече от 280 – трябва да станат едно, като преодоляват границите, предизвикани от име и родова принадлежност, и в тази епоха да се обединят гордо като народ, избран от Бог. Моля, помнете, че това е мисия, дадена ви от Бог като лидери, представляващи корейските родове и етническа група.Моля ви, не забравяйте, че мирният идеален свят, който Бог замисляше по време на сътворението и за който копнеше, когато създаваше човечеството, сега се изгражда пред вашите очи. Ако това не е чудо, тогава какво е? По целия свят двойките, които участваха в транскултурната брачна Благословия, създават корените на Божията истинска любов. Новата потомствена линия дава плод. Наближава денят, когато тази красива земя ще се превърне в изначалната Едемска градина, където ще се радваме на вечен мир и щастие. Със сигурност нашите потомци безброй поколения напред ще ликуват: „ Да живее Чон Ил Гук (Нацията на космическия мир и единство).”
Нека Божията велика благословия и благодат бъде с вас, вашите родове и корейския народ!
Благодаря ви!
______________________________________________________________________

1. ЛЮБОВ И ЖИВОТ ...... 2. КАК ЗАПОЧВА ЗЛОТО? ..... .3. АНТЕЛИТЕ

4. НЕЗРЯЛАТА ЛЮБОВ ...5. ПОСЛЕДСТВИЯ от ГРЕХА ...6. СВЯТ НА ИСТИНСКА ЛЮБОВ

______________________________________________________________________

Семейна Федерация
ОРГАНИЗАЦИЯ СЪС СПЕЦИАЛЕН СТАТУТ В ООН

семейство
проекти
обединение
морал


Peace Federation
Rev. Sun Myung Moon
Victory Over Communism

WASU-FM DJ

КНИГАTA: съдържание

ЛЮБОВ И ЖИВОТ
Любовта и целта на живота

Науката и духовния свят

Любовта: Физическото Грехопадение

Незрялата любов

Сърцето на Бог

Силата на любовта

Защо Бог не се е намесил

Последици от Грехопадението

Разделени дух и тяло

Грешната ни природа

Възможна критика

Безбрачието и светостта на брака

Първородния грях засяга родословието ни

Реализацията на свят на истинска любов

Истинската любов и забранената любов