Съдържание

Съдържание

. Въведение

1. Любов и живот

 • Любовта е най-висшата ценност
 • Любовта е целта на живота
 • Трагичните резултати от неправилното използване на любовта

2. Кога, как и защо започва злото, страданието и човешката трагедия?

 • В търсене на първите ни предци
 • Значението на символите
 • Първото престъпление или първоначалния грях
 • Сродни тълкувания

3. Мотивация и процес на човешкото грехопадение

 • Ангелите
 • Архангел Луцифер и неговото предателство
 • Духовното грехопадение
 • Взаимовръзките между физическия и духовния свят
 • Физическо грехопадение

4. Незрялата и непозволена любов става първопричината на цялата човешка трагедия и страдание

 • Сърцето на Бог
 • Абсолютната и свята сила на любовта
 • Защо Бог не се намесва

5. Исторически последствия от Грехопадението

 • Борбата между духа и тялото
 • Първоначалната ни природа и грешната ни природа
 • Възможна критика върху това виждане

6. Реализацията на свят на истинска любов

 • Обрязването, безбрачието и светостта на брака
 • Първороначалният грях засяга родословието ни
 • Реализирането на свят на Сърцето------------ CONTENTS -------------
INTRODUCTION
1. LOVE AND LIFE.
 • Love is the supreme value.
 • Love and the purpose of life.
 • The tragic results of the wrong use of love.
2. THE NECESSITY OF ANSWERS AND SOLUTIONS 3. WHEN, HOW AND WHY DID EVIL, SUFFERING AND THE HUMAN TRAGEDY BEGIN?
 • The search for our first ancestors.
 • The meaning of the symbols.
 • The first crime or original sin.
 • Similar interpretations.
4. THE MOTIVATIONS AND THE PROCESS OF THE HUMAN FALL.
 • The angels.
 • The archangel Lucifer and his betrayal.
 • The spiritual fall.
 • The interrelation between
 • the physical and the spiritual realms.
 • The physical fall.
5. IMMATURE AND ILLICIT LOVE BECAME THE ORIGIN OF ALL HUMAN TRAGEDY AND SUFFERING.
 • The Heart of God.
 • The absolute and sacred power of love.
 • Why God did not intervene.
6. THE HISTORICAL CONSEQUENCES OF THE FALL.
 • The fight between the mind and the body.
 • Our original nature and our fallen nature.
 • Possible criticism to this vision.
 • Circumcision, celibacy and the sacrament of marriage.
 • The original sin affects our lineage.
7. THE REALIZATION OF A WORLD OF TRUE LOVE Appendix A - True Parents and the Completed Testament Age
Bibliography
LIST OF ILLUSTRATIONS
 • The basis for a healthy and happy society.
 • Suffering originates in the wrong use of love.
 • The realization of the purpose of our life.
 • Man is spirit and has a body.
 • The original sin was the consummation of forbidden love.
 • Our value and dignity.
 • The solution of worldwide problems begins with the individual.
 • The way towards world peace.
______________________________________________________________________

1. ЛЮБОВ И ЖИВОТ ...... 2. КАК ЗАПОЧВА ЗЛОТО? ..... .3. АНТЕЛИТЕ

4. НЕЗРЯЛАТА ЛЮБОВ ...5. ПОСЛЕДСТВИЯ от ГРЕХА ...6. СВЯТ НА ИСТИНСКА ЛЮБОВ

______________________________________________________________________

Семейна Федерация
ОРГАНИЗАЦИЯ СЪС СПЕЦИАЛЕН СТАТУТ В ООН

семейство
проекти
обединение
морал


Peace Federation
Rev. Sun Myung Moon
Victory Over Communism

WASU-FM DJ

КНИГАTA: съдържание

ЛЮБОВ И ЖИВОТ
Любовта и целта на живота

Науката и духовния свят

Любовта: Физическото Грехопадение

Незрялата любов

Сърцето на Бог

Силата на любовта

Защо Бог не се е намесил

Последици от Грехопадението

Разделени дух и тяло

Грешната ни природа

Възможна критика

Безбрачието и светостта на брака

Първородния грях засяга родословието ни

Реализацията на свят на истинска любов

Истинската любов и забранената любов