Aбсолютния сексуален морал

Послание за мир № 10
Божият модел за абсолютност, мир и идеал е семейството и глобалното царство, подкрепящи абсолютния сексуален морал

Преп. д-р Сан Мьон Мун изнесе тази реч по повод 47-ия Ден на Истинските Деца на 21 ноември 2006 г. в КИНТЕКС, Р Корея. (Бел. ред.)

Скъпи благословени семейства, уважаеми Посланици на мира, лидери от всички области на живота, изтъкнати гости от страната и чужбина!Днес е знаменателен ден в историята на Божието провидение, с който започва четиридесет и седмата година, откакто провъзгласих Деня на децата. Има четири важни събития, които трябва да бъдат осъществени и установени в хода на провидението за възстановяване чрез изплащане, за да се изпълни Божията цел за сътворението, която бе изгубена поради грехопадението на Адам и Ева, нашите първи предци. А те са: Божи ден, Денят на родителите, Денят на децата и Денят на всички неща. Церемонията на Божията коронация бе победоносно проведена през 2001 г., с което се постави и началото за провидението на Чон Ил Гук (Божието царство). Тази победа от 2001 г. бе провъзгласена пред широката общественост по време на Церемонията по влизане в Двореца на мира Чон Джонг Гунг и церемонията по коронацията на Царя и Царицата на космическия мир, проведени през юни тази година. След тези две церемонии днес за първи път честваме Деня на Истинските Деца – един от четирите големи крайъгълни камъка на провидението. За да отбележим този знаменателен ден и да подновим своята решимост, бих желал да ви предам Божието слово на тема ”Божият модел за абсолютност, мир и идеал е семейството и глобалното царство, подкрепящи абсолютния сексуален морал”. Тази реч е обобщение на Небесното послание, което отправих през миналата година към шест и половина милиарда хора по света. Целта му е да ви напомни още веднъж за вашата роля и мисия от гледна точка на Божието провидение и за важността на епохата, в която живеете. Това е слово, вдъхващо живот и пряко предадено от Истинските Родители на 120-те международни религиозни лидери, които сега го прокламират в 120 нации по света. Световната обиколка от речи, осъществена от три поколения членове на семейството на Истинските Родители, отвори пътя към спасението на човечеството чрез Небесното послание и Благословията. На тази основа тези религиозни лидери, които представляват света от Каинов тип, поеха тази кауза и обикалят всяко кътче на земята.

Появата на Федерацията за вселенски мир
Госпожи и господа, през историята, хората непрестанно са работили за мира единствено въз основа на човешките усилия. Замислете се за противопоставянето между демокрацията и комунизма. Външно погледнато, разликата между тях бе в степента, до която признават и осигуряват правата и свободите на личността. Но от гледна точка на Божието провидение, комунизмът и демокрацията бяха като деца, които са изгубили своите родители. Те се разделиха подобно на Каин и Авел и попаднаха в оковите на братски конфликт. През историята движенията за мир неизбежно са стигали до предела на своите възможности и са приключвали неуспешно, защото са били водени от несъвършени човешки същества. Ето защо Обединените нации, които макар че тръгнаха с прекрасната мечта да осъществят световен мир, днес трябва да признаят своите вродени ограничения и откровено да заявят, че не могат повече да дават надежда на човечеството. Причината за това е, че ООН бяха създадени в епохата преди Бог да може директно да направлява развитието на Своето провидение в историята. Но сега е напълно възможно Федерацията за вселенски мир да изпълни мисията си да обедини Небето и Земята и да създаде Царството на мирния идеален свят, защото тя представлява Божията победа и плодовете от кръвта, потта и сълзите на Истинските Родители. Ето защо Федерацията за вселенски мир е съкровената надежда на света. Тя ще изпълни ролята на Авелов-тип партньор спрямо съществуващите Каинов-тип Обединени нации, за да ги възобнови и да подсигури нужното лидерство за нов суверенитет на вселенски мир, известен на корейски като Чон Ил Гук. Моля ви да помните, че на вас, като лидери на този свят, ви е дадена Небесната мисия да изградите Божията субстанциална родина, която не е нищо друго, а идеалът, замислен от Бог по време на сътворението.

Божията цел при сътворението
Уважаеми световни лидери, каква мислите е Божията крайна цел, с която Той сътворява човешките същества? Казано простичко, целта на Бог е да преживее радост, като се свързва с идеални семейства, изпълнени с истинска любов. Какво е идеалното семейство? Когато Бог сътвори човешките същества, Адам бе създаден да представлява всички мъже, а Ева – всички жени. Намерението на Бог бе те да станат господари на истинската любов. Тогава какъв бе най-бързият начин да развият характер на истинска любов? Казано простичко, начинът бе като установят връзка на родител и дете с Бог, така че да живеят с Него, служейки Му като на свой баща и създавайки семейството-модел, въплъщаващо Божия идеал за мира. Те трябваше да живеят като едно семейство с Бог и да преживяват вечна радост. Бог сътвори Адам и Ева като първи предци на човечеството, за да изградят семейство-модел и да установят идеала за мира. Бог напълно посвети Себе Си да ги отгледа като Свои син и дъщеря, които трябваше да бъдат въплъщение на целия Космос, посредници между духовния и физическия свят и господари на творението. Адам и Ева щяха да бъда свързани с Бог чрез истинска любов, истински живот и истинска потомствена линия. Госпожи и господа, беше необходимо Адам и Ева да създадат модела за мирно идеално семейство. Бог, Абсолютното Същество, сътвори хората като Свои деца, за да заложи в тях абсолютните ценности въз основата на абсолютния стандарт. Хората трябва да следват този стандарт, спазвайки изискванията на Небесния път. Това означава, че трябва да следваме определения ни житейски път, за да можем да служим на Бог – Абсолютното Същество, като на наш Родител. С други думи, за да могат хората да станат съвършени в своето подобие на Бог и да получат статута на хора с характер, които могат да се наричат синове и дъщери на Абсолютното Същество, те трябва да следват пътя на абсолютния стандарт, определен от Небето. Същността на този път е стандартът на абсолютния сексуален морал.

Абсолютен сексуален морал
Първата степен е да се запази преди брака стандарт на абсолютна сексуална чистота. След като се родим, преминаваме през процес на израстване. През бебешкия и детския период по много сигурен и безопасен начин се развиваме под закрилата и любовта на нашите родители. След това навлизаме в периода на юношеството, което поставя началото на нов и динамичен живот с връзки на напълно ново ниво с другите около нас и с всички неща от творението. Това е моментът, когато се отправяме по пътя, по който ще станем абсолютни човешки същества – вътрешно, като усъвършенстваме своя характер; и външно, като достигнем физическа зрялост.И все пак, в този период има едно абсолютно изискване, което трябва да се спазва от всеки без изключение. Това е, че трябва да поддържаме своята сексуална непоквареност. Сексуалната чистота се основава на абсолютния модел за сексуален морал при човешките същества. Бог постави това изискване пред Своите деца като техен съдбовен дълг и отговорност, които те трябва да изпълнят, за да се осъществи идеалът на сътворението. Като се следва това изискване на Небето, можем съвършено да изпълним абсолютния модел за сексуален морал.Каква бе едничката заръка, първата и единствена заповед, която Бог даде на Адам и Ева – първите човешки предци – при сътворението им? Това бе заповедта и благословията да съхранят абсолютния стандарт на сексуално въздържание, докато Небето разреши женитбата им. Разбираме това от библейския пасаж, който казва, че Адам и Ева със сигурност ще умрат в деня, когато ядат от плода на дървото за познание на доброто и злото. Ако се бяха въздържали да ядат и бяха спазили Небесната заповед, те щяха да усъвършенстват своя характер и като сътворци щяха да застанат наравно с Бог – Твореца. Нещо повече, те щяха да владеят над творението и да станат господари на Вселената, радвайки се на вечно и идеално щастие.Това, че Бог им каза да пазят чистотата си, бе Божия благословия, за да може като Негови истински деца да ги благослови в брак, и така да станат истински съпруг и съпруга, да дадат живот на истински деца и да станат Истински Родители. Това задълбочава нашето разбиране за заповедта: тя не беше нещо отделно от абсолютния сексуален морал, който е принцип на Божието творение. Проникновената истина, която през историята стоеше скрита в Божията заповед, е следната: хората трябва да наследят и да живеят според модела за сексуален морал, присъщ на Божия идеал за творението, за да могат да се усъвършенстват като деца на Бог и да се утвърдят като господари на творението.Втората степен е моделът на сексуален морал във връзката между съпруга и съпругата. Верността между съпрузите е по-ценна от самия живот. Това е Небесният закон за абсолютната съпружеска вярност. Съпрузите са вечни партньори, дадени един на друг от Небето. Като имат деца, те стават сътворци на истинската любов, истинския живот и истинската потомствена линия и се превръщат в първоначален източник на всичко онова, което е абсолютно, неповторимо, непроменливо и вечно. Така е, защото според Небесния принцип човек не може сам да ражда деца дори да живее хиляди години. Как хора, които пазят своята чистота преди брака и които Небето свързва като непорочни съпруг и съпруга, биха могли да се отклонят от Небесния път и да се заблудят, следвайки погрешна посока? Хората се различават от животните. Ако те разбират защо Бог ги създава като Свои деца, ще осъзнаят, че грешният път е свързан с невъобразимо предателство и неподчинение спрямо Твореца. Това е път на унищожение, по който хората копаят собствения си гроб. Тъй като е резултат от човешкото грехопадение, този път е извън сферата на идеала за творението.

Госпожи и господа, сексуалният морал е най-голямата благословия, дадена на човечеството от Небето. Ако не се придържаме към стандарта на абсолютен сексуален морал, пътят към съвършенството на характера и духовната зрялост се затваря. Освен това ако чрез съвършени хора не бъде осигурена основа на абсолютен сексуален морал в едно истинско семейство, не е възможно Бог да се изяви като личен Бог, въплъщаващ се в членовете на семейството. За да може Бог, Абсолютното Същество, да има пряко господство върху нашия живот и да живее и споделя радост с нас, ние, които бяхме създадени като Негови обект-партньори и деца, трябва да приемем, подобно на Бог, формата на съвършено семейство, което се основава върху стандарта на абсолютния сексуален морал. Само в рамките на семейство, подкрепящо абсолютния сексуален морал, е възможно да създадем взаимоотношения, основани върху един идеален модел на сексуална нравственост за живота – такъв, какъвто първоначално трябваше да бъде. Този живот включва трите поколения – дядовци и баби, родители и деца. Моля ви ясно да разберете, че вечният живот на Бог и вечният живот на човека са възможни само на тази основа. Ето защо, ако бяха се придържали към абсолютния сексуален морал, Адам и Ева щяха да постигнат съвършенство на своя характер според Божията воля и чрез Неговата Благословия щяха да встъпят в брачна връзка. Така те щяха да постигнат пълно единство с Бог. Той щеше да обитава в техния съюз. Също и техните деца щяха да се свържат с този Небесен ред на любовта и да се радват на директна връзка с Бог като техен родител. С други думи, сватбата на съвършените Адам и Ева, основаваща се на техния абсолютен сексуален морал, щеше да бъде сватба за самия Бог. Бог завинаги си остава Бог, но Адам и Ева имаха възможността да станат Негово въплъщение. Те щяха да станат Божието тяло. Бог щеше да се установи в тяхното съзнание и сърце и въз основа на абсолютния сексуален морал щеше да стане Истински Родител на човечеството и във физическия, и в духовния свят.

Значимостта на потомствената линия
Знаете ли какво е носило най-много болка на Божието сърце, причинявайки му най-голяма мъка през дългата история от грехопадението на Адам и Ева? Бог загуби Своята потомствена линия. А с нея Той загуби основата за братство между хората, та дори и правото Си на господство над творението. Божията потомствена линия е по-ценна от самия живот. Без нея плодовете на истинския живот и истинската любов никога не могат да съзреят. Адам и Ева се превръщат в плодове на сатана без да имат каквато и да било връзка с Бог. От тях водят началото си шестте и половина милиарда хора, които сега населяват земята.

Госпожи и господа, потомствената линия е по-важна от живота и по-ценна от любовта. Животът и любовта се сливат в едно и създават потомствена линия. Потомствената линия не може да се създаде, ако липсва животът или любовта. Ето защо измежду трите – любов, живот и потомствена линия – потомствената линия е плодът. Божията потомствена линия съдържа семето на истинската любов. Божията потомствена линия предоставя контекста и средата за истинския живот. Така че за да станем идеалните хора, замислени от Бог, т.е. хора с идеален характер, и за да създадем идеални семейства, първо трябва да се свържем с Божията потомствена линия. Ако продължим в светлината на тези разсъждения, единствено когато сме свързани с Божията потомствена линия, е възможно да създадем Божията родина, идеалната нация. Царството на мирния идеален свят се установява чрез взаимоотношения, основаващи се на абсолютния сексуален морал.

Моля, запечатайте в сърцата си значението на потомствената линия. Сега не мога достатъчно да наблегна на това. Родословната линия е толкова значима, защото връзката родител-дете е най-възвишената и най-важната от всички, а потомствената връзка между родителя и детето е единственият начин, чрез който Божията потомствена линия може да бъде предадена и продължена завинаги. Трябва да сте наясно по този въпрос.Вместо това грешната любов, грешният живот и грешната потомствена линия плъзват по земята. Божията любов, живот и потомствена линия попадат в ръцете на прелюбодееца сатана, врага на любовта. Небето и Земята бяха задушени и превърнати в ад. Светът стана окаяно място, далеч от Божието присъствие. И въпреки това човечеството до ден днешен живее в невежество по тези въпроси. Хората се заблуждават и вярват, че потомствената линия на врага е живото-спасителната нишка, от която зависи светът. Това е окаяната истина за човечеството, произлизащо от грехопадението. Ето защо считаме този свят за ад на земята. Бог гледа на трагичното човешко положение със сърце, пълно с болка. Поради грехопадението сатана придобива контрол над потомствената линия. Той също си присвоява правото на по-голям син и правото на господство. Бог е като баща, който работи и се поти през целия си живот, за да натрупа блага за своите деца, а някакъв крадец му отнема всичко само за една нощ. Кой може да разбере тъжното и болезнено Сърце на Бог? Той загуби Своята потомствена линия, загуби децата Си и бе принуден да предаде на сатана господството над нациите и света. Госпожи и господа, животът на преп. Мун, чиято задача е да завърши мисията на Истинските Родители, е бил изпълнен с тъга и белязан от неизразимо страдание и преследване. Третият Адам – Истинският Родител – трябва да изплати и напълно да възстанови всички провали на първия и втория Адам. Той е призван да завърши не само мисията на Спасителя, Месията и Господа на Второто пришествие, но и мисията на всички онези централни личности, които полагат основите на различните религии. Подобен на процеса, по който Бог сътворява Вселената, животът на преп. Мун представлява величествена работа по пресътворението на човечеството, където дори и най-малката грешка не е допустима. Това бе самотен път, който никой не може да разбере напълно. Това бе път, който го отведе надолу по трънливите пътеки през пустошта; пътеки, които трябваше да следва в пълна самота без дори и Бог да може да извърне поглед към него. Животът на преп. Мун, чиято задача е да завърши мисията на Истинските Родители, е бил живот на тъга, извървян по трънливите пътеки през пустинята, напълно самотен. Много пъти люшкан между живота и смъртта, дори повръщайки кръв, житейският му път бе модел на сексуална чистота; живот на феникс, който се изправя, за да остане верен на обещанието, дадено пред Бог. Въпреки че бе невинен, преп. Мун трябваше да претърпи несправедливо лишаване от свобода шест пъти: за това, че на младини, когато учеше в Япония, работеше в тайното движение за независимост; за това, че разпространяваше Божията воля в Пхенян, който бе под комунистическо управление веднага след постигането на независимостта на Корея; по време на управлението на Сънг-ман Ли, след като Корея се бе възродила като свободна нация; и нещо повече, дори и в Съединените щати, които гордо се изтъкват пред света като модел за демокрация. Кой на тази земя би могъл да разбере живота му – път на съвършен модел за сексуална моралност? Неговият живот бе изпълнен с нещастие, което той понасяше, стиснал зъби, само и само да може да утеши Бог и да донесе спасение на грешните хора по света, които страдат в сферата на смъртта. Преп. Мун споделя, че дори и сега, ако някой надникне в сърцето му и изрече дума на съчувствие, би се разплакал и сълзите му биха се превърнали във водопад. Има само един начин да се възстановят потомствената линия, правото на първороден син и правото на господство. Този начин е да се спечели естественото подчинение на сатана, да бъде накаран да се предаде доброволно. Каква е тайната, за да се постигне това? Възможно е единствено чрез силата на истинската любов, когато обичаме нашите врагове повече, отколкото обичаме собствените си деца.

Истинската любов
Тогава какво е истинската любов? Нейната същност е да дава, да живее за благото на другите и за благото на цялото. Истинската любов дава, забравя, че е дала, и продължава да дава непрестанно. Истинската любов дава с радост. Откриваме я в радостното и любещо сърце на майката, която люлее бебето в ръцете си и го кърми. Истинската любов е жертвоготовна любов както при предания син, чието най-голямо удовлетворение е да помага на своите родители. Когато сме свързани в едно чрез истинската любов, можем да бъдем заедно завинаги, като непрестанно се радваме на взаимната си компания. Истинската любов привлича всички неща във Вселената към нас, дори Бог ще дойде и ще обитава в нас. Нищо не може да се сравни с ценността на истинската любов. Тя има силата да премахва бариерите, които грешните хора са създали, в това число национални, расови, дори и религиозни. Основните характеристики на Божията истинска любов са, че тя е абсолютна, уникална, непроменлива и вечна, така че, който практикува истинска любов, ще живее с Бог, ще споделя Неговото щастие и ще се радва на правото да участва като равен в Неговото дело. Ето защо животът за благото на другите, животът на истинска любов е абсолютната предпоставка да се влезе в Небесното царство.

Духовният свят действително съществува
Госпожи и господа, всеки човек има съзнание и тяло, и духовно Аз, което е по-възвишено от съзнанието. Бог обитава света, в който живеем с нашите физически тела, а също и света, в който е предопределен да отиде нашият дух. Само когато сме станали напълно едно с Бог в истинска любов, ние сме завършени като личности. Такъв съвършен човек може да е малък индивид, но представлява цялата история и всички потенциални бъдещи взаимовръзки, така че може да се каже, че притежава безкрайна стойност. Веднъж проумели тази космическа стойност, осъзнаваме, че животът ни трябва да бъде воден от нашия дух и живян в негова служба с цел да усъвършенстваме стандарта на абсолютния сексуален морал. И тъй, вашата съвест знае и усеща не само всяко действие, което вършите, но и всяка мисъл, която имате. Тя знае за тези неща преди собствените ви учители, родители и дори преди Бог. Ето защо, ако живеете в абсолютно покорство пред заповедите на своята съвест - вашият учител за вечността, вечният живот ви е напълно гарантиран. Така Бог е сътворил нещата. Когато разгледаме структурата на човека от по-различна гледна точка, можем да видим, че Бог ни е сътворил като същества с двойки характеристики. Той сътвори нашите физически тела като умален модел на материалния осезаем свят, а нашите духовни тела като представители и господари на нематериалния свят. И тъй, хората са замислени да живеят за около сто години във физическия свят, а когато физическото тяло спре да функционира, преминават естествено и автоматично в нематериалния духовен свят. Въпреки че не може да бъде усетен с физическите ни тела, духовният свят е автоматично и неизбежно продължение на земния ни живот. За човечеството той е вечната изначална родна земя, сътворена от Бог. Духовният свят действително съществува. Това не е свят, съществуващ във фантазиите или въображението ни. По отношение на духовната реалност нямаме избор. Това не е свят, където можем да отидем, ако искаме, или да откажем да отидем, ако не ни се иска. Тъй както Бог е вечен и непроменлив, духовният свят, който Той е сътворил, е също вечен и непроменлив. Тъй както живеем във физическата реалност с физическите си тела и създаваме всякакви връзки с нея, така и в духовния свят продължаваме да живеем с духовните си тела, създавайки и поддържайки близки взаимоотношения с всички явления от духовната реалност.

Връзката между духовното и физическото тяло
Във връзката между духа и физическото тяло на хората духът е по-важен. Физическото тяло съществува около сто години преди да престане да функционира, но духът съществува вечно, преминавайки отвъд времето и пространството. Та нима онзи, който във физическия свят има хубава храна и облекло и живее добре, няма да умре? Ето защо преди да отидете в отвъдната реалност, трябва да постигнете единство между своето физическо и духовно тяло, като живеете земния си живот така, че да удовлетворявате стандартите и на физическия, и на духовния свят.Казано иначе, имате отговорността да усъвършенствате духа си, докато сте във физическо тяло въз основа на ограничения живот в осезаемия физически свят. Но това не означава, че съвършенството на духовното Аз става автоматично. Единствено ако сте постигнали пълно единство между духа и тялото по време на земния си живот, т.е. изразявате истинската любов чрез действията си, вашето духовно Аз може да съзрее напълно.

Госпожи и господа,
За да узрее и бъде прибран в хамбара за есента, плодът първо трябва да израсте през пролетта и лятото, и да получи хранителните елементи от природата и нежната любеща грижа на своя собственик. Плодът, отгледан в градината на мързелив и невеж собственик, ще бъде засегнат от какви ли не болести и ще бъде повлиян от лошото време. Накрая ще падне от дървото преди да узрее или ще бъде изхвърлен, защото е червясал. Въпреки че все пак е плод, той е различен от другите плодове, тъй като никога няма да е достатъчно добър за продан на пазара. Плодът, който е напълно узрял на дървото, автоматично ще отиде в хамбара на собственика. Животът във физическия свят може да се оприличи на такова дърво. Затова, единствено когато духът на човека е достигнал съвършенство по време на живота във физическия свят, той може автоматично да влезе в Небесното царство на нематериалния духовен свят. С други думи, човек ще влезе в Божието Небесно царство автоматично, единствено когато се е квалифицирал за това и се е радвал на живот в Небесното царство на земята, живеейки като напълно зряла личност във физическото си тяло. Докато живеете на земята, всяко ваше действие и постъпка без изключение се записват върху духа ви и биват съпоставени със стандарта на обществените Небесни закони. И тъй, ще влезете в духовния свят във формата на своето ‘духовно аз’, върху което със 100 процента точност е записан животът ви на земята. Духът ви ясно ще показва дали сте водили зрял живот в доброта или червясал, гнил живот в греховност. Това означава, че Бог няма да ви съди. Вие ще бъдете собственият си съдия. Ако човек осъзнава това удивително правило на Небето, дали дните на живота му ще бъдат прекарани в егоизъм и аморалност, отдавайки се на изкушенията на сатана и следвайки единствено удоволствията? Не, точно обратното, дори с риск за земния си живот човек би се въздържал да наранява и оставя белези по духовното си тяло. Моля ви, помнете тази истина: дали сте се запътили към Небето или ада, се определя от вашите мисли, думи и поведение във всеки един момент. Когато се вгледате в живота си, виждате неоспоримия факт, че външната и вътрешната ви същност са във връзка на непрестанен конфликт и борба. Колко още ще позволявате тази борба да продължи? Десет години? Сто години? От друга страна е неоспоримо, че има подобаващ ред за всички форми на съществуване във Вселената. Това показва, че Бог не е сътворил човешките същества в това състояние на конфликт и безредие. Трябва да знаете, че вашият дълг и отговорност като човешки същества е да прогоните всички изкушения, насочени към външната ви същност, физическото тяло, да въплътите по съвършен начин абсолютния сексуален морал и да бъдете победители в живота, като следвате пътя на своята вътрешна същност – вашата съвест. Небесната съдба ще бъде с онези, които водят живота си по този начин. Те ще постигнат съвършенството на своята духовна същност.

Небесното царство и семейството
Госпожи и господа, какво представлява Небето? Кратко казано, Небето е свят, преизпълнен с Божията истинска любов. Истинската любов е неговата ос. Истинската любов е навсякъде – и във външния израз, и във вътрешния замисъл. Животът на всички е изпълнен с истинска любов от начало до край. Хората на Небето се раждат чрез истинската любов, живеят в обятията на истинската любов и следват пътя на истинската любов до деня, когато преминат в отвъдния свят, т.е. в духовния свят. Небето е един естествен свят, където всички хора живеят един за друг. Следователно, в този свят никъде не могат да бъдат открити антагонизъм и завист. Това не е свят, управляван от пари, позиция и власт. На Небето успехът на всеки човек представлява успех за цялото; това, което се харесва на индивида, е в синхрон с цялото, а радостта на отделния човек представлява радостта за цялото. Небето е свят, изпълнен с въздуха на истинската любов, където всички дишат истинска любов. Животът пулсира в ритъма на любовта, навсякъде и през цялото време. Гражданите на Небето са свързани един с друг чрез общата си принадлежност към Божията потомствена линия. Там целият свят и населяващите го хора са свързани в неразривно единство, както клетките на нашите тела. Истинската любов, любовта, представляваща Божията същност, е единствената управляваща сила на Небето. Така че и Бог съществува заради истинската любов.

Семейство от три поколения, живеещи в хармония
Когато търсите изгубеното изначално семейство, трябва да започнете от позицията на усъвършенствания Адам, от позицията на усъвършенствания Исус и от позицията, представляваща усъвършенстваното Второ пришествие на Господа. Бог ще обитава в такова семейство. Това семейство включва три поколения – дядо и баба, родители и деца, живеещи в хармония. Родителите и децата живеят в служба и на разположение на дядото и бабата, които са историческият корен, представляващ предците. Госпожи и господа, семейството ни дава модела как да живеем заедно в хармония. В идеалното семейство-модел родителите и децата се обичат и уважават, съпругът и съпругата са изпълнени с взаимно доверие и любов, а братята и сестрите се уповават и разчитат един на друг и всички живеят заедно като едно. Това означава, че трябва да създадете истинско семейство, в което се корени, расте и дава плодове дървото на истинската любов. И тъй, трите поколения от дядо и баба, родители и внуци трябва да живеят заедно като едно семейство, служейки на вечно съществуващия Бог. Трябва да знаете, че отговорността на родовите месии, мисията на посланиците на мира и желанието на Бог е да се стремим към този семеен идеал и да създадем семейства, които представляват Нацията на космическия мир и единство (Чон Ил Гук), т.е. Божието царство. Госпожи и господа, трябва да създадете семейства, които липсват на Бог и в които Той копнее да се завърне, след като е бил някъде другаде. Той трябва да се чувства свободен да посещава дома ви като родител, който идва да види своите деца. Това означава да живеем в служба на Бог. В такива семейства Бог е вертикалният субект на съвестта, а вашата съвест е вертикалният субект на тялото ви. И тъй, единството с Бог кара вашия дух и тяло да се обединят. Членовете на семейството, които са установили тази вертикална ос, могат да постигнат съвършенство в четирите сфери на любовта и сърцето – родителската любов, съпружеската любов, детската любов и братско-сестринската любов. Такова семейство свързва всички посоки – горе и долу, отпред и отзад, дясно и ляво. Членовете му се въртят един около друг във вечно сферично движение. Това е Божието вечно идеално семейство-модел, което се разраства в идеални нации-модел и в Божието царство на мира. Ако целият свят се изпълни с такива истински семейства, светът ще се ръководи и подчинява на Небесните принципи и закони, без да има нужда от адвокати и прокурори, та дори и съдии.Кой най-добре ще знае какво добро и лошо сте направили? Това са вашите дядо, баба, родители, съпруг, съпруга или деца. Има ли нещо, което не може да се разреши в семейството? Когато в живота на родителите и децата, съпруга и съпругата, по-големите и по-малките братя и сестри се въплъщава моделът на живот за другия, каква ще е тази грешка, която не може да бъде простена? Как би могло да има възможност за престъпление? Светът, ръководен от Небесните принципи и закони, е един естествен свят. Това е свят без стени, свят на истина и разум. Това е свят на обедното слънцестоене , когато няма сянка на поквара, свят на абсолютни ценности.

Брачна Благословия чрез междукултурен обмен
Уважаеми госпожи и господа, нашата обвързаност с потомствената линия на сатана е предизвиквала толкова много страдание през историята. Нека дръзко се отправим напред, за да я прекратим и да бъдем присадени към корена на потомствената линия на Истинските Родители. Защо трябва безсмислено да продължаваме да живеем и умираме като диви маслинени дървета? Дивото маслинено дърво, дори и да живее хиляди години, само ще продължи да произвежда семената на повече диви маслинени дървета. Какъв е начинът да избегнем този порочен кръг? Това става чрез Святата Благословия. Тя предлага благодатта да бъдем присадени към истинското маслинено дърво. Тази церемония на Благословия бе започната от Истинските Родители, които носят на човечеството Божията истинска потомствена линия. Веднъж променили потомствената си линия, вашите потомци естествено ще принадлежат на Божията потомствена линия. Святата Благословия се получава на три етапа – новорождение, възкресение и вечен живот. Тези бракове допринасят за осъществяването на огромната задача да се преодолеят расовите, културните, националните, етническите и религиозните бариери и така да се създаде единно човешко семейство. В Божиите очи цветът на кожата не е от значение. Бог не признава националните граници. Бог не застава зад бариерите на религията и културата. Това са единствено измами на дявола. Дяволът ги е използвал, за да владее над човечеството като грешен родител в продължение на десетки хиляди години. Вие имате мисията да обясните на членовете на своите семейства и родове, че съвършеното практикуване на живот на абсолютен сексуален морал чрез транскултурната брачна Благословия е в крайна сметка средството, чрез което да се установи мирен идеален свят тук на земята. Като съвършено въплъщават абсолютния сексуален морал, вашите семейства и родове трябва да се присъединят към светите редици на благословените чрез транскултурен брак.

Госпожи и господа, сега широко е отворен пътят да промените своята потомствена линия чрез церемонията на святото вино, която Истинските Родители са установили. Благословията е ваша, било то като младоженци или като вече женени двойки, така че да можете да създадете истински семейства.

Движението за мир на Истинските Родители
Госпожи и господа, бих желал да повторя предложението, което направих за един наистина провиденчески и революционен проект. Заради мира и благоденствието на човечеството, а също за да изградим Божията родина и изначален роден край, предлагам да построим транспортен проход през Беринговия пролив – остатък от историческите разделения, предизвикани от сатана между Изтока и Запада, Севера и Юга; мястото, където се разделят земите на Сибир и Аляска. Този път, който наричам „Царския мост-тунел за световен мир”, ще е свързващ елемент от международна магистрална система, която ще позволява на хората да пътуват по суша от нос Добра надежда в Африка до Сантяго, Чили и от Лондон до Ню Йорк през Беринговия проток и така тази магистрална система ще свърже света в една общност.

Бог ни предупреждава, че повече не ще търпи изолация и разделение. Изпълнението на този проект ще свърже света като едно село. Ще разруши създадените от човека стени между раси, култури, религии и държави, като така ще установи Царството на мирния идеален свят, което е било Божието съкровено желание. Съединените щати и Русия могат да станат едно. Европейският съюз, Китай, Индия, Япония, Бразилия и всички други нации, а също и световните религии могат да обединят усилията си, за да успеем в този проект. Успехът на този проект ще бъде решаващ за установяването на мирния идеален свят, където хората повече няма да воюват помежду си.

Идва Царството на мирния идеален свят
Обичани благословени семейства, сега живеете в най-благословеното и вълнуващо време на историята. Настъпи Епохата след идването на Небето! Провъзгласявам започването на новото Небе и новата Земя, дългоочаквани и жадувани от милиарди ваши предци в духовния свят. Това е епохата на Царството на мирния идеален свят. Четиримата велики религиозни основатели (Буда, Конфуций, Исус Христос и Мохамед) и милиарди добри предци са слезли на земята, за да ви водят по Небесния път. Отминава епохата, когато грешният и покварен свят опустошава човечеството, като позволява на злите хора да живеят по-добре от другите. Крайната ни цел е да намерим и установим нация, която ще се стреми към Божията воля и чиито граждани ще служат на Бог като център на всичко. Каква ще бъде тази нация? Тя ще бъде Царството на мирния идеален свят. Това ще бъде нация, която прилича на истинско семейство, където три поколения живеят заедно в хармония, доверяват се един на друг, уважават се, взаимно се подкрепят и са единни в любовта. С две думи, това е нацията, която човечеството е желало през вековете; утопичният свят, в който Бог е владетел. Това означава, че се нуждаем от движение, което гради общество, основаващо се на взаимозависимост, съвместно благоденствие и универсално споделяни ценности. Трябва да превърнем човечеството в едно велико семейство, като разрушим стените в нашите сърца и премахнем дори и границите между нациите.

Това движение започва от едно семейство. Ето защо всеки от нас трябва да помни, че провидението го зове да създаде и установи истинско семейство. Това е начинът, по който можем да развиваме и да установим Царството на космическия мир тук, на земята. Действително, всичко това ще се осъществи. В Близкия изток, едно от огнищата на напрежение в света, юдеи, християни и мюсюлмани, откриват възможности чрез философията за мир на преп. Мун да започнат диалог в ново измерение. През изминалите десетилетия инициираната от преп. Мун Обединителна мисъл изигра решаваща роля в това да се сложи край на Студената война. Сега без много шум в обществото полагам успешни усилия за обединението на моята родина Корея. Но все още не съм удовлетворен, защото започнах делото на своя живот по заповед на Небето. С Божието помазание дойдох като Истински Родител за човечеството и съм решен да спазя обещанието си към Него. Решен съм да залича всички национални разделения и бариери, които са тровили земята и да установя Царството на мирния идеален свят, където всички навсякъде могат да живеят ръка за ръка.

Нашата мисия
Епохата след идването на Небето, която Бог и Истинските Родители откриха, е време на драматични промени. Имате мисията да дадете възможност на тази епоха да разцъфне и даде плодове в благословия и слава. Затова ви моля да станете пратеници на Небето, като изпълните двойната мисия на „Пазители на Царството на мира” и „Корпус на Царството на мира”. Служете на човечеството под флага на Федерацията за вселенски мир, която работи да установи позицията на Авелов-тип Обединени нации. Достойни граждани на света, ако не вие, кой друг ще се грижи и закриля благословените семейства и тази благословена планета Земя, която Бог ни е дарил? Госпожи и господа, аз казах, че в Епохата след идването на Небето, като приемем брачната Благословия чрез Истинските Родители, трябва да възстановим истинската потомствена линия, която бе изгубена с грехопадението на Адам и Ева. Провидението на Благословията трябва да се усъвършенства през пет етапа: индивида, семейството, рода, етноса и нацията. И така, нека изпълним божествената си мисия като благословени семейства в Епохата след идването на Небето, като възстановим и установим идеалното семейство от три поколения на световно ниво. Това е и целта, с която Исус дойде на земята и която се стремеше да изпълни преди да си тръгне от този свят. Ето защо, сега давам напътствия на всички родови и национални месии да се обединят и да сложат край на неправилната връзка между политическата област, представляваща Каиновата сфера, и религиозната област, представляваща Авеловата сфера. Федерацията на монголските народи , представляваща 74 процента от световното население, трябва да помни, че пред нас е провиденческата епоха, в която тя трябва да изпълни задълженията си, като възстанови света чрез Благословията на световно ниво. Това ще доведе до края на конфликта между Каин и Авел, който започна в първото човешко семейство.

Госпожи и господа, настъпи провиденческото време, когато имаме мисията да обединим двамата сина, Каин и Авел. Те могат да се обединят чрез любовта на своята майка. След като са възстановили изначалните си позиции, те трябва да посветят на Истинските Родители – Царя и Царицата на космическия мир, възстановеното изначално идеално семейство. Моля ви, вземете всичко това присърце и го запечатайте в съзнанието си. Помнете че, живеете във време, когато възстановявайки истинското идеално семейство, Бог ви дава мисията да предложите пред Небето сферата на братско-сестринската любов и правото на господство, които бяха оставени в ръцете на сатана чрез грехопадението на човешките предци.

Сега вие навлизате в епохата на освобождение и съвършена вътрешна свобода, която е епохата на сърцето на четвъртия Адам. С други думи, това е Епохата след идването на Небето. Това е време, в което казано метафорично, слънцето е точно над главата, без да хвърля сянка. Това означава, че епохата преди Небето – Стария, Новия и Завършения Завет – вече преминава. Тези епохи изискваха възстановяване и неизмерими изкупления при пресътворяването на идеала. Днешната епоха съответства на епохата, предшестваща провала на Адам да създаде първоначалния идеален свят. Това е епоха на истинската любов, която е всеобхващаща, всемогъща и с пълен авторитет. Тя е епоха на сферата на сърцето, в която духовният свят и физическият свят са свързани заедно като едно цяло с център Истинските Родители, Царят и Царицата на мира. С други думи, това е Царство на космическия мир и единство.

Моля ви, станете истински принцове и принцеси, които служат на Бог като на свой Истински Родител, защото Той е Царят на мира за всички. Нека изградим вечното Царство на мира като служим на Истинските Родители, които станаха Цар и Царица на космическия мир. Нека съградим света на вечно освобождение и свобода – свят, в който няма нужда от Спасител, Месия или Второ пришествие на Господа; и нека изпълним дълга си като семейства от предани деца, патриоти, светци и божествени синове и дъщери .
Като следваме Божията заповед да пазим абсолютен сексуален морал, нека създадем образцови семейства, които наследяват победата на Истинските Родители, като възстановяват сферата на три поколения, и нека направим света съвършен – такъв, какъвто би бил без грехопадението!

Нека установим идеални семейства-модел, за да постигнем космическия идеал за освобождение и пълна свобода. Това ще бъде царството на доброто, в което можем да се радваме на абсолютен, уникален, непроменлив и вечен мир и благоденствие. Това ще се превърне в изначалната родина на космическия мир, която ще прославяме за вечността!
Нека Божиите благословии бъдат за цяла вечност с вашите семейства, нации и света!Благодаря ви!

Тъй както няма сянка при обедното слънцестоене (в някои части на света), така и в нашия живот, когато сме в синхрон с Божията воля, няма да има сянка на поквара.
Организация на хора, които по произход или интереси са свързани с родословието на монголските народи. Посланието от настоящата обиколка за мир бе първо представено пред петата асамблея на Федерацията на монголските народи за мир на 14 октомври 2006 г.

Степени на съвършенство на сърцето и любовта според мащаба на практика на живот за благото на по-висшата единица. Преданите синове и дъщери живеят всеотдайно за доброто на своето семейство и род. Патриотите живеят жертвоготовно за благото на нацията, светците – за света, божествените синове и дъщери посвещават всичко от себе си за благото на Бог и Вселената. В развитието си човек не може да прескача тези стъпала.
______________________________________________________________________

1. ЛЮБОВ И ЖИВОТ ...... 2. КАК ЗАПОЧВА ЗЛОТО? ..... .3. АНТЕЛИТЕ

4. НЕЗРЯЛАТА ЛЮБОВ ...5. ПОСЛЕДСТВИЯ от ГРЕХА ...6. СВЯТ НА ИСТИНСКА ЛЮБОВ

______________________________________________________________________

Семейна Федерация
ОРГАНИЗАЦИЯ СЪС СПЕЦИАЛЕН СТАТУТ В ООН

семейство
проекти
обединение
морал


Peace Federation
Rev. Sun Myung Moon
Victory Over Communism

WASU-FM DJ

КНИГАTA: съдържание

ЛЮБОВ И ЖИВОТ
Любовта и целта на живота

Науката и духовния свят

Любовта: Физическото Грехопадение

Незрялата любов

Сърцето на Бог

Силата на любовта

Защо Бог не се е намесил

Последици от Грехопадението

Разделени дух и тяло

Грешната ни природа

Възможна критика

Безбрачието и светостта на брака

Първородния грях засяга родословието ни

Реализацията на свят на истинска любов

Истинската любов и забранената любов