МИРНИЯ ИДЕАЛЕН СВЯТ

Послание за мир № 9
БОЖИЕТО ИДЕАЛНО СЕМЕЙСТВО И ЦАРСТВОТО НА МИРНИЯ ИДЕАЛЕН СВЯТ III

Послание на Истинските Родители, изнесено от 120 посланици за мир по време на световна обиколка, започнала от 22 октомври и продължила до 20 декември 2006 г. в общо 14 400 града на 120 нации (Бел. ред)

Уважаеми посланици на мира, лидери от всички сфери на човешкия живот, високопоставени гости от страната и чужбина, обични благословени семейства !
Преди всичко бих желал искрено да благодаря на всички вас за усилията да работите за постигането на мир за цялото човечество и особено за това, че подкрепяте Федерацията за вселенски мир. Както може би знаете, през 2004 г. с церемония на коронация в сградата на сената на Съединените щати и в парламента на Корея получих признание като Цар на мира, след което на 12 септември 2005 г. основах Федерацията за вселенски мир в Ню Йорк. Въз основа на тези победи на 13 юни тази година проведохме церемонията по влизане в Двореца на мира – Чон Джонг Гунг , и коронация на Истинските Родители като Цар и Царица на космическия мир. Всичко това бяха стъпки към основаването на субстанциалното Небесно царство на земята – Чон Ил Гук .

Госпожи и господа, веднага след учредяването на Федерацията за вселенски мир се отправих на световна обиколка с речи, която ме отведе в 120 страни. Моята съпруга, д-р Хак Ча Хан Мун, наследи победата от тази първа световна обиколка и продължи успешно нататък, като обиколи 180 нации, провъзгласявайки Божието послание в качеството си на Истински Родители. Чрез тази обиколка, която я отведе по целия свят през изминалите шест месеца, тя и нашите синове непрестанно работиха заедно, като осъществиха провидението за ‘сътрудничество между майка и син ’. Тя като Истински Родител, придружена от Истински Деца, заедно провъзгласяваха Словото и проведоха церемонии на Благословия за световен мир . По този начин тя възстанови и предложи пред Небето сферата на потомствената линия и сферата на единство между Каин и Авел, които Ева – майката на първото човешко семейство – изгуби.

Госпожи и господа, на 20 август тази година, се навършиха двадесет и една година от освобождаването ми от затвора Денбъри в Съединените щати, което бе последното от общо шест несправедливи лишавания от свобода, които трябваше да понеса през живота си. Моето излизане от затвора на този ден означаваше победа над трудностите на затворническия живот на световно ниво и постигане на сфера на освобождение и пълна свобода. За да отбележа този забележителен ден и да приветствам и поздравя съпругата си по случай завръщането й от току-що приключената световна обиколка от речи, организирах глобална обществена среща за мир в Корея. На това събитие се събраха повече от тридесет хиляди ключови лидери, представляващи 1.2 милиона посланици на мира и лидери от 120 нации, които още веднъж потвърдиха своята решителност да работят за световния мир.
Въз основа на успеха на това провиденческо събитие и в качеството си на Цар на космическия мир отивам до всяко кътче на света с три поколения от семейството на Истинските Родители, за да провъзглася това послание. То съдържа тайните на Небето, които Бог изпраща за човечеството в тази Епоха след идването на Небето .
Изтъкнати лидери, можете ли да почувствате пламенното сърце, с което съм се отправил на тази световна обиколка? Приближавайки се до осемдесет и осмата си година, не знам кога и къде може да поема по пътя към отвъдното. Като започвам тази световна обиколка, аз вече съм поставил живота си на карта и може да се окаже, че тя ще ми бъде последната. Разкривам Небесните тайни. Това може да са последните думи, които Истинският Родител, появил се с Небесния печат , оставя на човечеството. Искрено моля да отворите сърцата си и да запечатате това Небесно послание в тях. Моля се да имате мъдростта да издигнете тези слова като стандарт в своя живот и да ги предавате на вашето семейство и род, потомците си и хората във вашата общност.

Госпожи и господа, моята реч днес отново е озаглавена „Божието идеално семейство и Царството на мирния идеален свят”, защото това е обобщение на Божественото учение, което предадох на 6.5 милиарда хора по света през изминалата година. Тя ще ви напомни още веднъж за вашата роля и мисия от гледна точка на Божието провидение и за значимостта на епохата, в която живеем.

Появата на Федерацията за вселенски мир

Госпожи и господа, през историята хората непрестанно са полагали усилия за постигане на мир. Вземете за пример противопоставянето между демокрацията и комунизма. Всяка една от страните се стремеше да постигне мир според своите условия, но те не можаха да разрешат основните разлики помежду си, които са свързани с въпросите за човешките права, свободата и равенството. Но все пак, от гледна точка на Божието провидение комунизмът и демокрацията са като деца, изгубили своите родители. Двете се разделиха съответно в позициите на Каин и Авел и попаднаха в оковите на братския конфликт

Всички движения за мир през историята са се сблъсквали с ограничения и провал. Ето защо Обединените нации, създадени с прекрасната мечта за осъществяване на световен мир, днес трябва да се изправят пред своите вродени ограничения и да признаят, че не могат да продължат да дават надежда на човечеството. Казано простичко, ООН бе създадена през епохата преди времето, в което Небето можеше пряко да се включи в развитието на Божието провидение в историята.
Напълно по силите на Федерацията за вселенски мир е да изпълни мисията си да обедини Небето и Земята и да създаде Царството на мирния идеален свят. Тя представлява Божията победа, плода от кръвта, потта и сълзите на Истинските Родители. Затова и Федерацията за вселенски мир е надеждата на човечеството. Тя ще изпълнява ролята на Авелов-тип партньор спрямо съществуващите Обединени нации в обновлението на организацията и ще осигури лидерство за новия суверенитет на вселенски мир, известен като Чон Ил Гук. Моля ви, имайте предвид, че ви е поверена Небесната мисия да изградите на практика Божията родина, което не е нищо друго, а идеалът, който Бог замисляше по време на сътворението.

Божията цел при сътворението

Уважаеми световни лидери, каква мислите е Божията крайна цел, поради която Той сътвори човешките същества? Казано простичко, това е да преживее радост, като се свързва с идеални семейства, изпълнени с истинска любов. Какво е идеалното семейство? На първо място, всеки човек в семейството е господар на истинската любов. Когато Бог сътвори човешките същества, Адам бе създаден да представлява всички мъже, а Ева – всички жени. Намерението на Бог бе те да станат господари на истинската любов. Най-бързият начин да развият характер на истинска любов бе като установят връзка на родител-дете с Бог, така че да живеят с Него, служейки му като на свой баща. Те трябваше да живеят с Бог като едно семейство.
Бог сътвори Адам и Ева като първи предци на човечеството, за да изградят идеално семейство и да установят идеала за мира. Бог напълно посвети Себе Си да ги отгледа като Свои син и дъщеря, свързани с Него чрез истинска любов, истински живот и истинска потомствена линия.
Ето защо ако Адам и Ева бяха постигнали лично съвършенство, както бе Божията воля, т.е. ако бяха постигнали съвършенство на характера си и с Божията благословия бяха встъпили в съпружески връзки, то тогава щяха да постигнат пълно единство с Бог. Той щеше да обитава техния съюз и техните деца щяха да са свързани със светия ред на любовта и щяха да се радват на пряка връзка с Бог като техен Родител. С други думи, сватбата на съвършените Адам и Ева щеше да бъде сватба за самия Бог. Бог завинаги си остава Бог, но Адам и Ева имаха възможността да станат Неговото въплъщение. Адам и Ева щяха да станат Божието тяло и Той щеше да се настани в тяхното съзнание и сърце, за да стане Истинският Родител на човечеството както в духовния, така и във физическия свят.

Значимостта на потомствената линия

Знаете ли какво е носило най-много болка на Божието сърце, причинявайки му най-голяма мъка през дългата история от грехопадението на Адам и Ева? Бог загуби Своята потомствена линия. С нея Той загуби основата за братство между хората и дори и правото си на господство над Творението. Божията потомствена линия е по-ценна дори от самия живот. Без нея плодовете на истинския живот и истинската любов никога няма да съзреят. Вместо това се превръщат в плодове на сатана без да имат каквато и да било връзка с Небето. От тях водят началото си шестте и половина милиарда хора, които сега населяват земята.

Госпожи и господа, потомствената линия е по-важна от живота и по-ценна от любовта. Животът и любовта се сливат в едно и създават потомствена линия. Потомствената линия не може да се създаде, ако липсва животът или любовта. Ето защо измежду трите – любов, живот и потомствена линия – потомствената линия е плодът. Божията потомствена линия съдържа семето на истинската любов. Тя носи истинския живот. Божията потомствена линия предоставя контекста и средата за истинския живот.
Ето защо, за да станем идеалните хора, замислени от Бог, т.е. хората с идеален характер, и за да създадем идеални семейства, първо трябва да сме свързани с Неговата потомствена линия. Ако продължим в светлината на тези разсъждения, единствено когато сме свързани с Божията потомствена линия, е възможно да създадем Божията родина, идеалната нация. Единствено когато сме свързани с Божията потомствена линия, е възможно да установим Царството на мирния идеален свят.
Моля, съхранете значението на потомствената линия в своите сърца. Сега не мога достатъчно да наблегна на това. Родословната линия е толкова значима, защото връзката родител-дете е най-възвишената и най-важната от всички, а потомствената връзка между родителя и детето е единственият начин, чрез който Божията потомствена линия може да бъде предадена и продължена завинаги. Трябва да сте наясно по този въпрос.
Вместо това грешната любов, грешният живот и грешната потомствена линия плъзват по земята. Божията любов, живот и потомствена линия попадат в ръцете на прелюбодееца сатана, врага на любовта. Небето и Земята бяха задушени и превърнати в ад. Светът стана окаяно място, далеч от Божието присъствие. И въпреки това човечеството до ден днешен живее в невежество по тези въпроси. Хората се заблуждават и вярват, че потомствената линия на врага е животоспасяващата нишка, от която зависи светът. Това е окаяната истина за човечеството, произлизащо от грехопадението. Ето защо считаме този свят за ад на земята. Бог гледа на трагичното човешко положение със сърце, пълно с болка.
Освен това, когато поради грехопадението сатана придобива контрол над потомствената линия, той също си присвоява правото на по-голям син и правото на господство. Бог е като баща, който работи и се поти през целия си живот, за да натрупа блага за своите деца, а някакъв крадец му отнема всичко само за една нощ. Кой може да разбере тъжното и изпълнено с болка Сърце на Бог? Той загуби Своята потомствена линия, загуби децата Си и бе принуден да предаде на сатана господството над нациите и света.

Госпожи и господа, животът на преп. Мун, чиято задача е да завърши мисията на Истинските Родители, е бил живот на тъга, белязан от неописуемо страдание и преследване. Третият Адам – Истинският Родител, трябва да изплати и напълно да възстанови всички провали на първия и втория Адам. Той е призван да завърши не само мисията на Спасителя, Месията и Господа на Второто пришествие, но и мисията на всички онези централни личности, които полагат основите на различните религии.
Наподобявайки процеса, чрез който Бог сътворява Вселената, животът на Истинския Родител представлява велико дело по пресътворението на човечеството – процес, в който не се допуска и най-малката грешка. Това е самотен курс, който никой не може да разбере напълно.
Това е курс, който отведе Истинския Родител надолу по трънливия път през пустошта – път, който трябваше да следва напълно сам. Дори и Бог не можеше да му даде Своето признание. Застанал много пъти между живота и смъртта, дори повръщайки кръв, той въпреки всичко трябваше като феникс да се изправя отново, за да остане верен на обещанието си пред Бог.
Въпреки че бе невинен, преп. Мун трябваше да претърпи несправедливо лишаване от свобода шест пъти: за това, че на младини, когато учеше в Япония, работеше в тайното движение за независимост; за това, че разпространяваше Божията воля в Пхенян, който бе под комунистическо управление веднага след постигането на независимостта в Корея; по време на управлението на Сънг-ман Ли, след като Корея се бе възродила като свободна нация; и нещо повече, дори в Съединените щати, които гордо се изтъкват пред света като модел за демокрация. Кой на тази земя би могъл да разбере живота на преп. Мун? Това бе живот на нещастие, което той понасяше, стиснал зъби, само и само да може да утеши Бог и да донесе спасение на грешните хора по света, които страдат в сферата на смъртта. Преп. Мун споделя, че дори и сега, ако някой надникне в сърцето му и изрече дума на съчувствие, би се разплакал и сълзите му биха се превърнали във водопад.
Има само един начин да се възстановят потомствената линия, правото на първородния син и правото на господство. Този начин е да се подчини естествено сатана, да бъде накаран да се предаде доброволно. Каква е тайната, за да се постигне това? Възможно е единствено чрез силата на истинската любов, когато обичаме нашите врагове повече, отколкото обичаме собствените си деца.

Истинска любов

Какво представлява истинската любов? Същността на истинската любов не се открива, като караме другите да ни служат, а като даваме, служим и живеем за другите. Това е любов, която дава, забравя, че е дала, и продължава да дава безкрайно. Това е любов, която дава с удоволствие. Това е сърцето на радостта. Това е любовта на майката, която е прегърнала бебето в обятията си и го кърми. Това е любовта, изразена чрез саможертва, когато детето с радост проявява синовна преданост към своите родители.
Когато сме свързани в истинска любов, ние можем да бъдем завинаги заедно, защото това е любов, която привлича не само Вселената, но и самия Бог. Нищо не може да се сравни със стойността на истинската любов. Тя има силата да премахне националните, расовите и дори религиозните граници, създадени от грешното човешко потомство.
Основните характеристики на истинската любов са, че тя е абсолютна, уникална, непроменлива и вечна, така че който практикува Божията истинска любов, ще живее с Бог, ще споделя Неговото щастие и ще се радва на правото да участва като равен в Неговото дело. Ето защо живот, живян за благото на другите, живот на истинска любов, е абсолютната предпоставка да се влезе в Небесното царство.

Духовният свят действително съществува

Госпожи и господа,
Човешкото съзнание е по-извисено от човешкото тяло, а духът е по-извисен от съзнанието. Бог обитава място, по-възвишено от духовния свят, в който нашите духове са предопределени да отидат. Само когато сме станали единно цяло с Бог в истинска любов, ние сме завършени. Такъв съвършен човек може да е малък индивид, но представлява цялата история и всички потенциални бъдещи взаимовръзки, така че може да се каже, че притежава безкрайна стойност.
Веднъж проумели тази космическа стойност, осъзнаваме, че животът ни трябва да бъде воден от нашия дух и живян в негова служба.
Затова вашата съвест знае и усеща не само всяко действие, което вършите, но и всяка мисъл, която имате. Вашата съвест знае за тези неща преди собствените ви учители, родители и дори преди Бог. Така че ако живеете в абсолютно покорство пред заповедите на своята съвест, която е вашият учител за вечността, вечният живот ви е напълно гарантиран. Така Бог е сътворил нещата.
Когато разглеждаме структурата на човешките същества от един друг ъгъл, можем да разберем, че Бог ни е сътворил като битиета с двойки характеристики. Той сътвори нашите физически тела като умален вид на материалния, осезаем свят, а нашите духовни тела като представители и господари на нематериалния свят. И тъй, човек е замислен да живее около сто години във физическия свят, а след като физическото тяло спре да функционира, духът му преминава естествено и автоматично в нематериалния духовен свят. Въпреки че не може да бъде усетен с физическите ни тела, духовният свят е автоматично и неизбежно продължение на земния ни живот. За човечеството той е вечната и изначална родна земя, сътворена от Бог.
Духовният свят действително съществува. Това не е свят, съществуващ във фантазиите или въображението ни. По отношение на духовната реалност нямаме избор. Това не е свят, където можем да отидем, ако искаме, или да откажем да отидем, ако не ни се иска. Тъй както Бог е вечен и непроменлив, духовният свят, който Той сътвори, е също вечен и непроменлив. Тъй както живеем във физическата реалност с физическите си тела и създаваме всякакви връзки с нея, така и в духовния свят продължаваме да живеем с духовните си тела, създавайки и поддържайки близки взаимоотношения с всички явления от духовната реалност.

Връзката между духовното и физическото тяло

Във връзката между духа и физическото тяло на хората духът е по-важен. Физическото тяло съществува около сто години преди да престане да функционира, но духът съществува вечно, преминавайки отвъд времето и пространството. Та нима онзи, който във физическия свят има хубава храна и облекло и живее добре, няма да умре? Ето защо преди да отидете в отвъдната реалност, трябва да постигнете единство между своето физическо и духовно тяло, като живеете земния си живот така, че да удовлетворявате стандартите и на физическия, и на духовния свят.
Казано иначе, имате отговорността да усъвършенствате духа си, докато сте във физическо тяло въз основа на ограничения живот в осезаемия, физически свят. Но това не означава, че съвършенството на духовното Аз става автоматично. Единствено ако сте постигнали пълно единство между духа и тялото по време на земния си живот, т.е. изразявате истинската любов чрез действията си, вашето духовно Аз може да съзрее напълно.

Госпожи и господа,
За да узрее и бъде прибран в хамбара за есента, плодът първо трябва да израсте през пролетта и лятото, и да получи хранителните елементи от природата и нежната любеща грижа на своя собственик. Плодът, отгледан в градината на мързелив и невеж собственик, ще бъде засегнат от какви ли не болести и ще бъде повлиян от лошото време. Накрая ще падне от дървото преди да узрее или ще бъде изхвърлен, защото е червясал. Въпреки че все пак е плод, той е различен от другите плодове, тъй като никога няма да е достатъчно добър за продан на пазара.
Плодът, който е напълно узрял на дървото, автоматично ще отиде в хамбара на собственика. Животът във физическия свят може да се оприличи на такова дърво. Затова единствено когато духът на човека е достигнал съвършенство по време на живота във физическия свят, той може автоматично да влезе в Небесното царство на нематериалния духовен свят. С други думи, човек ще влезе в Божието Небесно царство автоматично, единствено когато се е квалифицирал за това и се е радвал на живот в Небесното царство на земята, живеейки като напълно зряла личност във физическото си тяло.
Докато живеете на земята, без изключение, всяко ваше действие и постъпка се записват върху духа ви и биват съпоставени със стандарта на обществените Небесни закони. И тъй, ще влезете в духовния свят във формата на своето ‘духовно Аз’, върху което със 100 процента точност е записан животът ви на земята. Духът ви ясно ще показва дали сте водили зрял живот в доброта или червясал, гнил живот в греховност. Това означава, че Бог няма да ви съди. Вие ще бъдете собственият си съдия.
Ако човек осъзнава това удивително правило на Небето, дали дните на живота му ще бъдат прекарани в егоизъм и аморалност, отдавайки се на изкушенията на сатана и следвайки единствено удоволствията? Не, точно обратното, дори с риск за земния си живот човек би се въздържал да наранява и оставя белези по духовното си тяло. Моля ви, помнете тази истина: дали сте се запътили към Небето или ада, се определя от вашите мисли, думи и поведение във всеки един момент.
Това обаче не означава, че духът си има отделен живот или че може да изразява истинска любов чрез своите собствени действия. Духовната ви същност израства, съзрява и достига съвършенство единствено във физическото тяло чрез живот на земята, който въплъщава истинската любов и създава хармонична връзка на даване и получаване между вашия дух и тяло.
Както и да погледнете, не можете да отречете, че външната и вътрешната ви същност са в постоянен конфликт и борба. Още колко дълго ще позволявате да продължава тази борба? Десет години? Сто години? От друга страна, не можем да отречем, че има установен ред за всички форми на съществуване във Вселената. Това ни показва, че Бог не сътвори хората в настоящото състояние на конфликт и безредие. Трябва да знаете, че ваш дълг и отговорност е да отхвърляте всички изкушения, отправени към външната ви същност – физическото тяло, и да постигнете победа в живота, като следвате пътя, който ви сочи вътрешната ви същност – вашата съвест. Небесната съдба ще бъде с онези, които водят живота си по този начин. Те ще постигнат съвършенство на духовната си същност.

Небесното царство и семейството

Госпожи и господа,
Какво място е Небето? Кратко казано, Небето е свят, преизпълнен с Божията истинска любов. Истинската любов е неговата ос. Истинската любов е навсякъде – и във външния израз, и във вътрешния замисъл. Животът на всички е изпълнен с истинска любов от начало до край. Хората на Небето се раждат чрез истинската любов, живеят в обятията на истинската любов и следват пътя на истинската любов до деня, когато преминат в отвъдния свят, т.е. в духовния свят. Небето е естествен свят, където всички хора живеят един за друг.
Следователно, в този свят никъде не могат да бъдат открити антагонизъм и завист. Това не е свят, управляван от пари, позиция и власт. На Небето успехът на всеки човек представлява успех за цялото; това, което се харесва на индивида, е в синхрон с цялото, а радостта на отделния човек представлява радост за всички.
Небето е свят, изпълнен с въздуха на истинската любов, където всички дишат истинска любов. Животът пулсира в ритъма на любовта, навсякъде и през цялото време. Гражданите на Небето са свързани един с друг чрез общата си принадлежност към Божията потомствена линия. Там целият свят и населяващите го хора са свързани в неразривно единство както клетките на нашите тела. Истинската любов, любовта, представляваща Божията същност, е единствената управляваща сила на Небето. Така че и Бог съществува заради истинската любов.

Госпожи и господа, трябва да се посветите на това да живеете живот на истинска любов. Можете ли да обичате Бог, повече отколкото Адам и Ева Го обичаха? Можете ли да обичате Бог, повече отколкото Исус Го обича? Трябва съвършено да обедините духа и тялото си като напълно въплъщавате в действията си истинската любов. Трябва да установите взаимоотношения на истинска любов с всеки около вас. Казано иначе, трябва да създадете съвършено истинско семейство, състоящо се от три поколения – дядо и баба, родители и деца, които живеят заедно в истинска любов. Направете това на земята и ще бъдете допуснати в Небето.

Семейство от три поколения, живеещи в хармония

Когато търсите изгубеното изначално семейство, трябва да започнете от позицията на усъвършенствания Адам, позицията на усъвършенствания Исус и позицията, представляваща усъвършенстваното Второ пришествие на Господа. Бог ще обитава в такова семейство. Това семейство включва три поколения – дядо и баба, родители и деца, живеещи в хармония. Родителите и децата живеят в служба и на разположение на дядото и бабата, които са историческият корен, представляващ предците.
Семейството ни дава модела как да живеем заедно в хармония. Семейството, в което родителите и децата се обичат и уважават, съпругът и съпругата са изпълнени с взаимно доверие и любов, а братята и сестрите се уповават и разчитат един на друг и всички живеят заедно като едно, е идеалното семейство-модел. Това означава, че трябва да създадете истинско семейство, в което се корени, расте и дава плодове дървото на истинската любов.
В такива семейства живеят и се простират корените на историята и Божието царство. Именно тези семейства полагат основите на Небесното царство на земята. Тук почиват и корените на вечния царски авторитет . Корените на миналото, настоящето и бъдещето се представят съответно от дядото и бабата, родителите и децата. Коренът на миналото представлява духовния свят; коренът на настоящето е палатът, представляващ днешния свят; а коренът на бъдещето издига внуците като принцове и принцеси. Такова семейство е дворецът на мира, представляващ хармонията на двата свята – духовния и физическия.
Трите поколения от дядо и баба, родители и внуци трябва да живеят заедно като едно семейство, служейки на вечно съществуващия Бог. Трябва да знаете, че отговорността на родовите месии, мисията на посланиците на мира и желанието на Бог е да се стремим към този семеен идеал и да създадем семейства, които представляват Нацията на космическия мир и единство (Чон Ил Гук), т.е. Божието царство.
Госпожи и господа, трябва да създадете семейства, които ще липсват на Бог и при които Той ще копнее да се завърне, ако е бил някъде другаде. Трябва да отгледате семейства, в които Бог може да идва свободно като родител, който посещава Своите деца. Това означава да живеем в служба на Бог.
В такова семейство Бог е вертикалният субект на съвестта. Като следва този вертикален субект, съзнанието ви застава в позицията на вертикален субект спрямо вас самите и обединява духа и тялото ви. Това е мястото, където се усъвършенстват родителската любов, съпружеската любов, детската любов и братско-сестринската любов – четирите сфери на любовта или сърцето. Единствено в такова семейство могат да се свържат в едно горе и долу, отпред и отзад, ляво и дясно и така да се поддържа непрестанно кръговото движение. Това води до осъществяване на Божиите вечни идеални семейства-модел и нации-модел, до осъществяване на Божието царство на мира.
Замислете се! Кой най-добре ще знае какво добро и лошо сте направили? Това са вашите дядо, баба, родители, съпруг, съпруга или деца.

Има ли нещо, което не може да се разреши в семейството? Когато в живота на родителите и децата, съпруга и съпругата, по-големите и по-малките братя и сестри се въплъщава моделът на живот за другия, каква ще е тази грешка, която не може да бъде простена, как би могло да има възможност за престъпление? Светът, ръководен от Небесните принципи и закони, е един естествен свят. Това е свят без стени, свят на истина и смиреност пред принципите. Това е свят на обедното слънцестоене , свят без сянка на поквара, свят на абсолютни ценности.

Брачна Благословия чрез междукултурен обмен

Уважаеми госпожи и господа, нашата обвързаност с потомствената линия на сатана е предизвиквала толкова много страдание през историята. Нека дръзко се отправим напред, за да я прекратим и да бъдем присадени към корена на потомствената линия на Истинските Родители. Защо трябва безсмислено да продължаваме да живеем и умираме като диви маслинови дървета? Дивото маслиново дърво, дори и да живее хиляди години, само ще продължи да произвежда семената на повече диви маслинови дървета. Какъв е начинът да избегнем този порочен кръг?
Това става чрез Святата Благословия. Тя предлага благодатта да бъдем присадени към истинското маслиново дърво. Тази церемония на Благословия бе започната от Истинските Родители, които носят на човечеството Божията истинска потомствена линия. Веднъж променили потомствената си линия, вашите потомци естествено ще принадлежат на Божията потомствена линия. Святата Благословия се получава на три етапа – новорождение, възкресение и вечен живот. Веднъж получили Святата Благословия на Истинските Родители, можете да родите чисто, безгрешно потомство и да изградите идеално семейство.
Най-добрият начин е да получите Святата Благословия с партньор от друга раса, националност или религия. Това наричам брачна Благословия чрез културен обмен. Тези бракове допринасят за осъществяване на огромната задача да се преодолеят расовите, културните, националните, етническите и религиозните бариери и така да се създаде единно човешко семейство. В Божиите очи цветът на кожата не е от значение. Бог не признава националните граници. Бог не застава зад бариерите на религията и културата. Това са единствено измами на дявола. Дяволът ги е използвал, за да владее над човечеството като грешен родител в продължение на десетки хиляди години.
Вие имате мисията да обясните на членовете на своите семейства и родове, че брачната Благословия чрез междукултурен обмен е в крайна сметка средството да се установи мирен идеален свят тук на земята. Вашите семейства и родове трябва да се присъединят към светите редици на благословените чрез междукултурен брак.

Госпожи и господа, за вас пътят е широко отворен да промените своята потомствена линия чрез церемонията на Свято вино, започната от Истинските Родители. Благословията е ваша, независимо дали сте младоженци или вече женени съпрузи. Целта е да можете да изградите истински семейства.
Всъщност аз се обръщам към света, насърчавайки цялото човечество да осъществи промяната на потомствената линия, като участва в брачната Благословия на междукултурен обмен. Тези бракове възстановяват също и изначалния ред в семейството, като дават възможност на онези, които са „Авел”, т.е. относително по-близо до Небесната страна, да поемат водещата роля и позицията на по-голям брат.
Транскултурната брачна Благословия е най-добрият начин да се възстановят хората в позицията на Божии деца. Тя е най-големият морален акт, защото свързвайки хората с Небесната потомствена линия, ги издига на напълно ново ниво. Това е действие, което прекъсва всички връзки на враждебност. Това е свещен ритуал на промяна на потомствената линия, чрез който всички могат да бъдат пресътворени чрез Истинските Родители. Те са Царят и Царицата на мира, субстанциалният израз на Бог, който Му дава възможност да упражнява Своето провидение в настоящия свят.

Движението за мир на Истинските Родители

Посветил съм целия си живот да показвам как се живее за благото на другите. Това е практикуване на истинска любов. Това се прилага като основен принцип не само за индивида, но на всички нива – от семейството, до обществото и нацията.
В този дух, бих искал да повторя предложението си за наистина провиденчески и революционен проект. В името на мира и благоденствието на човечеството, както и за да изградим Божието отечество и изначална родна земя, предлагам да се изгради път, прекосяващ Беринговия проток, където сатана исторически е разделял Изтока и Запада, Севера и Юга и където се разделят Северна Америка и Русия. Този път, който наричам „Царския мост-тунел за световен мир”, ще е свързващ елемент от международна магистрална система, която ще позволява на хората да пътуват по суша от нос Добра надежда в Африка до Сантяго, Чили и от Лондон до Ню Йорк през Беринговия проток и така тази магистрална система ще свърже света в една общност.
Бог предупреждава, че повече не ще търпи изолация и разделение. Изпълнението на този проект ще свърже света като едно село. Ще разруши създадените от човека стени на раси, култури, религии и държави, като така ще установи Царството на мирния идеален свят, което е било Божието съкровено желание.
Съединените щати и Русия могат да станат като едно. Европейският съюз, Китай, Индия, Япония, Бразилия и всички други нации, а също и световни религии могат да слеят усилията си за успеха на този проект. Успехът на този проект ще бъде решаващ за установяването на Царството на мира, където хората няма вече да воюват.

Идва Царството на мирния идеален свят

Изтъкнати лидери, сега живеете в най-благословеното и възвишено време в историята. Сега провъзгласявам началото на ерата на новото Небе и Земя, Епохата след идването на Небето, за която са чакали и жадували милиарди ваши предци, дошли си и заминали си през историята; това е ерата на Царството на мирния идеален свят. Не само четирите велики религиозни основатели, но и милиарди добри предци слизат на земята в това време, за да ви водят по Небесния път. Отминава епохата, в която грешният и покварен свят предизвиква разрушение в човешкото общество, като позволява на онези, които са зли, да живеят по-добре от останалите.
Крайната ни цел е да намерим и установим нацията, която ще се стреми към Божията воля и чиито граждани ще служат на Бог като център на всичко. Каква ще бъде тази нация? Тя ще бъде Царството на мирния идеален свят. Това ще бъде нация, която прилича на истинско семейство, където три поколения живеят заедно в хармония, доверяват се един на друг, уважават се, взаимно се подкрепят и са единни в любовта. С две думи, това е нацията, която човечеството е желало през вековете; утопичният свят, в който Бог е владетел.
Това означава, че се нуждаем от движение, което гради общество, основаващо се на взаимозависимост, съвместно благоденствие и универсално споделяни ценности. Трябва да превърнем човечеството в едно велико семейство, като повалим стените в нашите сърца и премахнем дори и границите между нациите. Това движение започва от едно семейство. Ето защо всеки от нас трябва да помни, че провидението го зове да създаде и установи истинско семейство. Това е начинът, по който можем да развиваме и установим Царството на космическия мир тук на земята.
Наистина, всичко това ще се случи. В Близкия изток, едно от огнищата на напрежение в света, юдеи, християни и мюсюлмани, откриват възможности чрез философията за мир на преп. Мун да започнат диалог в ново измерение.
През изминалите десетилетия инициираната от преп. Мун Обединителна мисъл изигра решаваща роля в това да се сложи край на Студената война. Сега без много шум в обществото полагам успешни усилия за обединението на моята родина, Корея.
Но все още не съм удовлетворен, защото започнах делото на своя живот по заповед на Небето. С Божието помазание дойдох като Истински Родител за човечеството и съм решен да спазя обещанието си към Него. Решен съм да залича всички национални разделения и бариери, които са тровили земята и да установя Царството на мирния идеален свят, където всички навсякъде могат да живеят ръка за ръка.

Нашата мисия

Епохата след идването на Небето, която Бог и Истинските Родители откриха, е време на драматични промени. Като регистрирани граждани на Чон Ил Гук имате мисията да дадете възможност на тази епоха да разцъфне и даде плодове в благословия и слава.
Затова ви моля да станете пратеници на Небето, като изпълните двойната мисия на „Пазители на Царството на мира” и „Корпус на Царството на мира”. Служете на човечеството под флага на Федерацията за вселенски мир, която работи да установи позицията на Авелов-тип Обединени нации. Достойни сънародници, ако не вие, кой друг ще се грижи и закриля благословените семейства и тази благословена планета Земя, която Бог ни е дарил?
Госпожи и господа, аз казах, че в Епохата след идването на Небето, като приемем брачната Благословия чрез Истинските Родители, трябва да възстановим истинската потомствена линия, която бе изгубена с грехопадението на Адам. Провидението на Благословията трябва да се усъвършенства през пет етапа: индивида, семейството, рода, етноса и нацията.
И така, нека изпълним божествената си мисия като благословени семейства в Епохата след идването на Небето, като възстановим и установим идеалното семейство от три поколения на световно ниво. Това е и целта, с която Исус дойде на земята и която се стремеше да изпълни преди да си тръгне от този свят.
Ето защо, сега давам напътствия на всички родови и национални месии да се обединят и да сложат край на неправилната връзка между политическата област, представляваща Каиновата сфера, и религиозната област, представляваща Авеловата сфера. Имайки предвид тази провиденческа Воля, провъзгласих, че втори Чон Джонг Гунг Дворец на мира за религиозната сфера, ще бъде изграден в Женева, Швейцария – град със значима история по отношение на връзката между религиозната и политическата сфера.
Федерацията на монголските народи , представляваща 74 процента от световното население, трябва да помни, че пред нас е провиденческата епоха, в която тя трябва да изпълни задълженията си, като възстанови света чрез Благословията на световно ниво. Това ще доведе до края на конфликта между Каин и Авел, който започна в първото човешко семейство.

Госпожи и господа, настъпи провиденческото време, когато имаме мисията да обединим двамата сина, Каин и Авел. Те може да станат едно чрез любовта на Истинските Родители. След като са възстановили изначалните си позиции, те трябва да посветят на Истинските Родители – Царя и Царицата на космическия мир, възстановеното изначално идеално семейство. Моля ви, вземете всичко това присърце и го запечатайте в съзнанието си. Помнете, че живеете във време, когато възстановявайки истинското идеално семейство, Бог ви дава мисията да предложите пред Небето сферата на братско-сестринската любов и правото на господство, които бяха оставени в ръцете на сатана чрез грехопадението на човешките предци.
Сега вие навлизате в епоха на освобождение и завършена вътрешна свобода, която е епоха на сърцето на четвъртия Адам. С други думи, това е Епоха след идването на Небето. Това е време, в което казано метафорично, слънцето е точно над главата, без да хвърля сянка. Това означава, че епохата преди Небето – Стария, Новия и Завършения Завет – вече преминава. Тези епохи изискваха възстановяване и неизмерими изкупления при пресътворяване на идеала. Днешната епоха съответства на епохата, предшестваща провала на Адам да създаде първоначалния идеален свят. Това е епоха на истинска любов, която е всеобхващаща, всемогъща и с пълен авторитет. Това е епоха на сферата на сърцето, в която духовният свят и физическият свят са свързани заедно като едно цяло с център Истинските Родители, Царят и Царицата на мира. С други думи, това е Царство на мира и единството на Небето и Земята.
Моля ви, станете истински принцове и принцеси, които служат на Бог като на свой Истински Родител, защото Той е Царят на мира за всички. Нека изградим вечното Царство на мира като служим на Истинските Родители, които станаха Цар и Царица на космическия мир. Нека съградим света на вечно освобождение и свобода – свят, в който няма нужда от Спасител, Месия или Второ пришествие на Господа; и нека изпълним дълга си като семейства от предани деца, патриоти, светци и божествени синове и дъщери .
Като правим всичко това, нека наследим победата на Истинските Родители, свързана с приключване на възстановяването чрез изплащане в сферата на трите поколения, и нека изградим съвършения идеален свят, съществувал преди грехопадението!
Нека установим идеални семейства-модел, за да постигнем осъществяване на космическия идеал за освобождение и пълна свобода. Това ще бъде царството на доброто, в което можем да се радваме на абсолютен, уникален, непроменлив и вечен мир и благоденствие. Това ще се превърне в изначалната родина на космическия мир, която ще прославяме за вечността!

Нека Божиите благословии бъдат за цяла вечност с вашите семейства, нации и света!

Благодаря ви!


Преп. и г-жа Мун са известни с това, че провеждат международни брачни церемонии на Благословия за мир за младоженци и вече женени двойки (известни още като ‘масови сватби’). Тези церемонии насърчават истинските семейни ценности и междукултурния обмен. Семействата, участвали в такава церемония, се наричат ‘благословени семейства’.
На корейски ‘Чон’ означава Небе, ‘Джонг’ – прав, правда, правота, ‘Гунг’ – палат, дворец. Буквално – ‘Дворец на Небесната правда’. При превод на английски и други западни езици е възприето да се нарича ‘Дворец на мира’. Този дворец бе официално открит на 13 юни 2006 г. Намира се в красива планинска местност недалеч от столицата на Южна Корея, Сеул.

На корейски ‘Чон’ означава Небе, ‘Ил’ – единство, ‘Гук’ – страна, нация, царство. Обозначава идеала за Божия изначален суверенитет. Като понятие е съпоставимо с изразите – ‘Небесно царство’, ‘Божие царство’ и т.н.

Преп. и г-жа Мун обясняват, че ключът за постигането на световен мир е създаването на хармонични и мирни семейства, които живеят за по-висшето благо. За изграждането на такова семейство особено важна стъпка е сътрудничеството (добрата връзка) между майка и син. Примери – поради липсата на сътрудничество между майка и син в семейството на Адам и Ева по-големият брат Каин убива по-малкия Aвел; поради добрата връзка майка и син Моисей успява да запази вярата и традицията на своя народ, въпреки че израства в двореца на египетските фараони.

Отнесете се към бележка 1 от стр. 1.

Преп. Мун е отявлен критик на комунистическата идеология (но не и на хората, подведени от тази идеология) и обществените явления, подриващи семейните ценности. Развива образователния проект „КАУЗА”, който обективно обосновава погрешността на комунистическата идеология и блокира развитието на комунизма в множество латиноамерикански държави, като информира широката общественост за практиките на този тип режими. Провежда най-големия антикомунистически митинг в историята – 1.2 милиона души. През този период има няколко опита за атентати срещу него. През 1985 г. противници на преп. Мун, свързани с тогавашната американска администрация, отправят нелепи обвинения срещу него и започват съдебен процес в период, когато преп. Мун е в Корея, като се надяват, че по-този начин ще го принудят да не се върне в САЩ. Но той, въпреки започнатото дело срещу него, се връща в Америка и се изправя пред съда и своите опоненти. Осъден е несправедливо на 18 месеца затвор. Това предизвиква бурни протести на хиляди активисти за човешки права, християнски и други религиозни водачи. Специална сенатска комисия с председател сенатора Орин Хедж е назначена да направи независимо разследване, което установява, че срещу преп. Мун е извършена съдебна несправедливост. Поради непрестанния силен обществен натиск и направените заключения от комисията преп. Мун е освободен на 13-я месец от излежаването на присъдата. Официалната причина за освобождението е образцовото му поведение в затвора.

Историческият период, когато приключва епохата на сатанинския суверенитет на злото, и започва Божият суверенитет на доброто.

Израз, обозначаващ авторитета на Истинските Родители.

Царският авторитет (или сан) се установява чрез създаването на семейство, което принадлежи на Божията потомствена линия и което обединява в себе си три поколения – дядо и баба, родители, внуци. Дядото и бабата представляват изначалния царски сан, т.е. Бог, а също така миналото и добрите предци в духовния свят. Бащата и майката са цар и царица, представляващи настоящето. А внуците са принцове и принцеси, носещи надеждата за бъдещето.

Тъй както няма сянка при обедното слънцестоене (в някои части на света), така и в нашия живот, когато сме в синхрон с Божията воля, няма да има сянка на поквара.

Организация на хора, които по произход или интереси са свързани с родословието на монголските народи.

Степени на съвършенство на сърцето и любовта според мащаба на практика на живот за благото на по-висшата единица. Преданите синове и дъщери живеят всеотдайно за доброто на своето семейство и род. Патриотите живеят жертвоготовно за благото на нацията, светците – за света, божествените синове и дъщери посвещават всичко от себе си за благото на Бог и Вселената. В развитието си човек не може да прескача тези стъпала.
______________________________________________________________________

1. ЛЮБОВ И ЖИВОТ ...... 2. КАК ЗАПОЧВА ЗЛОТО? ..... .3. АНТЕЛИТЕ

4. НЕЗРЯЛАТА ЛЮБОВ ...5. ПОСЛЕДСТВИЯ от ГРЕХА ...6. СВЯТ НА ИСТИНСКА ЛЮБОВ

______________________________________________________________________

Семейна Федерация
ОРГАНИЗАЦИЯ СЪС СПЕЦИАЛЕН СТАТУТ В ООН

семейство
проекти
обединение
морал


Peace Federation
Rev. Sun Myung Moon
Victory Over Communism

WASU-FM DJ

КНИГАTA: съдържание

ЛЮБОВ И ЖИВОТ
Любовта и целта на живота

Науката и духовния свят

Любовта: Физическото Грехопадение

Незрялата любов

Сърцето на Бог

Силата на любовта

Защо Бог не се е намесил

Последици от Грехопадението

Разделени дух и тяло

Грешната ни природа

Възможна критика

Безбрачието и светостта на брака

Първородния грях засяга родословието ни

Реализацията на свят на истинска любов

Истинската любов и забранената любов